Snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq

Snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq

• Kommunen rydder sne og gruser på offentlige færdselsveje, f.eks. veje, stier og trapper. • Husejerne har pligt til at rydde sne og gruse på egne veje og trapper, samt parkerings-, gang- og stiarealer. Adgangsveje til tekniske installationer, f.eks. affaldsstativer, skal sneryddes efter behov. • Biler, som er parkeret til hinder for vejenes snerydning, kan blive flyttet på ejerens regning og risiko. • Parkering på stier er altid ulovligt.