Søg Sermeq puljen

På denne side kan du læse mere om Sermeq puljen, samt hvordan du kan søge kulturstøtte via puljen.

Sermeq puljen — fordi kultur skaber fornyelse

Hvem kan søge?

Kulturelle institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud.

Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal redegøre for hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære drift.

Hvad er formålet med puljen?

Sermeq puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.

Der kan ydes tilskud til offentlige kulturelle aktiviteter for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, samt kommunens gæster.

Sådan vurderes din ansøgning

Kulturaktiviteten skal foregå i Kommuneqarfik Sermersooq og der skal være offentlig adgang til aktiviteten.

Ved prioriteringen af puljens midler har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal lægges vægt på aktiviteter, der:

• Bakker op om Kommunens kulturpolitik, hovedstadsstrategi samt samarbejdsaftalen

• Udvikler grønlandsk samtidskunst

• Bygger bro mellem kommunens mange bosteder

• Inddrager flere parter i nye samarbejdsformer der støtter det brede kulturliv

• Giver let adgang til at borgerne kan møde kunst og kultur i hverdagen

• Fremmer børn og unges møde med kunst og kultur

• Foregår i offentlige rum

• Kan påvise medfinansiering i et større omfang

Hvornår er ansøgningsfristerne?

Sermeq Puljen har to ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Vi kan desværre ikke gøre undtagelser på ansøgningsfrister.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af et ansøgningsskema der findes i bunden af siden. Det er ansøgerens ansvar at sørge for, at ansøgningen indeholder alle de relevante oplysninger samt følgende bilag:

• Omfattende projektbeskrivelse

• Budget for projektet

• Kommunikationsplan, der viser hvordan projektet/aktiviteten når ud til offentligheden OBS: Det er en forudsætning for tilskud, at der af PR-materiale tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk tilskud fra Sermeq puljen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Økonomi

Puljemidlerne beløber sig på 2,5 mio. kr. om året. Der agtes efter at denne sum bliver lige fordelt på de to ansøgningsrunder.

Hvem vurderer ansøgningen?

Sermeq puljens ansøgninger bliver behandlet af Rådet til Kulturfremme. Der skal være mindst fire medlemmer af Rådet til Kulturfremme tilstede for at Rådet er beslutningsdygtig.

Såfremt der er inhabilitetssager skal ansøgninger igennem en yderlige beslutningsproces, hvor princippet om beslutningsdygtighed fortsat er gældende.

Hvornår får du svar?

Du skal regne med, at der går mindst 5 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet.

Der gives normalt ikke tilskud til:

Sermeq Puljen har to ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Vi kan desværre ikke gøre undtagelser på ansøgningsfrister.

• aktiviteter der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen

• studierejse

• udgivelse af bøger, kataloger og andre skriftlige publikationer

• udgivelse af musik*

• møde, og foredragsvirksomhed

• etableringsudgifter

• repræsentative udgifter som f.eks. fortæring, drikkevarer og lignende

*Der kan give støtte til arbejdslegater til at udvikle indhold, men ikke til selve udgivelsen. Der kan også gives støtte til involvering af borgere (så som bidrag fra børn og unge) i forbindelse med udviklingen.

Afrapportering/Regnskab

Senest 2 måneder efter afholdelsen af arrangementer, der har modtaget tilskud skal der indsendes en rapport, der indeholder antal besøgende/tilhørere samt regnskab. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

• du får overskud eller

• du ikke anvender pengene til formålet eller projektet overskrider den angivne tidshorisont

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registreret revisor.

Ansøgningsskema

Kan findes her. Skemaet og budgetskemaet udfyldes og sendes som brev til Kommuneqarfik Sermersooq eller pr. e-mail til sermeq@sermersooq.gl

Links

Hovedstadsstrategi

Samarbejdsaftalen

Kommuneqarfik Sermersooqs Kulturpolitik