Kulturpolitik

Kunsten og kulturen er hvad der bringer os fra fortiden i fremtiden igennem kulturbevarelse, formidling og fornyelse.

Kunst og kultur giver ikke altid løsninger, men det giver forståelse. Forståelse af fortiden, nutiden og løsninger til fremtiden. Kultur er, og har altid været, altafgørende for vores samfunds udvikling.

Kunst og kulturens opgave er at skabe viden, dannelse og refleksion i samfundet. Den skaber sammenhold og fælles identitet. Og har sin helt egen værdi.

Derfor investerer vi i kunst og kultur i Kommuneqarfik Sermersooq.

 • Vi arbejder for at aktivere alle borgere som kulturbrugere.
 • Samtidig skal vi forbedre rammerne for, at kunstnere kan leve af deres kunst.
 • Vi har brug for et stærkt netværk blandt kulturaktører, kulturlivet og andre dele af samfundet, høj kvalitet af vores kunst og værdiskabende samarbejdsformer.
 • Balanceret kulturpolitik mellem det lokale og globale, mellem det traditionelle og subkulturelle.

Kulturpolitikken kommer til at være opdelt i to dokumenter: politik & handleplan.

Oversigt inddragelsesproces

 • Fokusgrupperapport blandt kunstnere, udarbejdet i 2016
 • Isumaga undersøgelse blandt borgerne, varighed 3 uger
 • “blank side” til de kulturinstitutioner & kunstnerforeninger
 • Sagsfremstilling “blank side” til ideer og visioner ift. de fire identificerede fokusområder til lokaludvalgene i Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqotoormiit og Nuuk
 • Sagsfremstilling til UNGKOMBEST

Derudover danner samarbejdsaftalen og hovedstadsstrategien grundlaget for denne politik.

Værdigrundlag: Kultur er hvad der bringer os fra fortiden og i fremtiden

 • Kultur støtter samfundet i den rivende udvikling Grønland går igennem
  • Sammenhængskraft: Kultur er det der holder os sammen, inderst inde
  • Vi bevarer tradition – og åbner op for nye trends
 • Kunst og kultur udfordrer os som individer og som samfund
  • Bygger på værdier som Inklusion, tillid og respekt igennem kultur
  • Er med til at fodre et bæredygtigt samfund
 • Kulturinstitutionerne i kommunen er bærende for kulturen og spiller en afgørende rolle både i formidling samt i vidensopbygning om kunst og kultur
  • Kultur tilbyder en alternativ forståelse af verdenen
  • Meningsdannelse med hjælp af kunst og kultur igennem opvækst og voksentid
 • Alle er kulturbrugere, og vi vil aktivere flere – især børn og unge har ret til kunstnerisk og kulturel dannelse fra en tidlig alder
  • Børn, unge og deres familier skal især aktiveres til at deltage i kulturelle aktiviteter
  • Vigtigt sammenspil mellem de kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler med de kommunale kulturinstitutioner
 • Kommunen skaber gode rammer for kulturel udfoldelse & innovationspotentiale
  • Kunst udfordrer
  • Skaber nysgerrighed
  • Nye tiltag bliver skabt, de skal være bæredygtige

Vi investerer i kultur, fordi:

 • Kultur beriger, udfordrer og ledsager “Sermersooq’er” igennem livet
 • Kultur styrker os som samfundet under transformationsrige år
 • Kultur skaber vækst – på lokalt, nationalt og internationalt niveau

Kultur giver vores liv en værdi. En værdi der ikke altid er til at måle i kroner og øre, men i høj grad måles i samfundets sammenhold, innovation, kreativitet, økonomiske trivsel og villighed til at gå fremtiden i møde.

Fokus 1: Kultur som kreativ vækstmotor

Vision:

Vi anerkender de kunstneriske kompetencer og de nøgler de holder for fremtiden.

Vores vision er at kunstnere vil virke i Kommuneqarfik Sermersooq, fordi deres arbejde bliver anerkendt og respekteret. Kunstnere skal føle at deres arbejdsvilkår har fået bedre rammer og at de har adgang til lige netop den støtte, de har behov for. Vi har fået åbnet øjnene for det forretningsmæssige i kunst og kultur. De kreative brancher bidrager til økonomisk vækst.

Kulturmål:

Vi investerer i kunst og kultur for at skabe bedre rammebetingelser for at kunstnere kan leve af deres profession.

Vi arbejder for at kunst bliver mere anerkendt som erhverv.

Vi investerer i bedre muligheder for at flere kunstnere tager springet ud i iværksætteri.

Investeringerne i kulturlivet skaber arbejdspladser og vækst og er en drivende kraft i udviklingen af vores velfærd.

Kulturlivet og kunsthåndværket spiller en stor rolle i Kommuneqarfik Sermersooq, men vi skal slå en bro i mellem et større engagement i kunst, kultur og kreative aktiviteter og flere folk der starter egen virksomhed og uddannelse.

Hvordan vi gør:

 • Kunst og kultur er det sted, hvor udvikling, vækst og innovation skabes i vores samfund
  • som giver mulighed for at kreativitet, skaberkraft og nytænkning har mulighed for at opstå
  • som giver mulighed for et innovativt og udviklingsparat samfund
 • Det skal være nemmere at få støtte som kunstner
 • Udnytte det forretningsmæssige i kulturområdet
 • Forbedre udnytte af det potentiale der ligger i partnerskaber mellem kunst og kultur og erhverv, hvor kunsten og kulturen bliver set som en ligeværdig partner

Eksempler:

 • Styrke læringsindsatsen på kulturområdet via samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner
 • Tilpasse støtteordningerne til dagens vilkår
 • Indsamling af data på kulturområdet

Fokus 2: Kultur på tværs af grænser

Vision:

Vi tænker kunst og kultur med ind, når vi investerer i andre dele af samfundet. Kultur er, hvad der binder os sammen og det er afgørende, at vi udnytter kunstneriske kompetencer for at løfte samfundet. Samarbejder på tværs af grænser styrker både den enkelte og helheden – og er en grobund for nye kulturelle aktiviteter.

Kulturmål:

Vi investerer i kunst og kultur på tværs af discipliner fordi kultur er hvad der binder os sammen. Både inden for kommunale institutioner og den andre deler af samfundet danner samarbejde grobunden for nye aktiviteter.

Iværksætteri, forskning, turisme, byrumsforbedring, natur, … – ikke uden kultur!

Hvordan vi gør:

 • Kunsten kan tale på tværs af grænser, sprog, religioner. Kunsten giver samfundet dets legitimitet, sammenhold og fælles identitet. Derfor skal vi også tænke kunsten ind i alle områder i vores kommunale arbejde
 • Byrumsforbedring, turisme, mad- og naturoplevelser, detailhandel, forebyggende indsatser, sundhed, urbanisering, idræt, … – kultur bidrager til dem alle sammen
 • Vi skal være gode til at tænke på tværs af discipliner og udvikle nye og spændende tilbud
 • Forbedre samarbejde imellem kommunens kulturaktører
 • Kultur styrker mange andre kompetencer, dem skal vi afprøve. F.eks. udforske nye tiltag for at løfte de mindste og de svageste i samfundet – med kultur.
 • Udforske løsninger til bevaring af gamle traditioner, teknikker og kulturelt viden
 • Professionalisering af kunstnerisk kvalitet
 • Kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner tænkes som sammenhængende og som gensidigt afhængige i alt fra undervisning til forskning og i formidling

Eksempler:

 • Indsatser der slår bro mellem forskellige aldersgrupper
 • Skabe livelig byrum med hjælp af kunst og kultur
 • Kunst og kultur skal på turismeagendaen. Gode kunst- og kulturoplevelser i vores kommune er hvad turisterne efterspørger.

Fokus 3: Kulturkommune over isen

Vision:

Hele Kommuneqarfik Sermersooq byder på et attraktivt kulturelt miljø der kan tiltrække borgere, turister og professionelle kulturaktører fra nær og fjern.

Kulturaktører i hele kommunen har et stærkt netværk og kan bruge hinanden til udveksling af faglige kompetencer, inspiration og samarbejde.

Kunstnere der står bag det levende kunst-, håndværks- og kulturliv i hele kommunen formår at udnytte forretningsmæssige aspekter af deres arbejde.

Kulturmål:

Kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq har et naturligt centrum i hovedstaden, samtidig med at der er respekt for de kulturelle kvaliteter i alle dele af kommunen, hvor borgerne og kommunens gæster bor og færdes.

Kunst og kultur bidrager til, at mødet mellem mennesker skaber inspiration og udvikling.

Vi investerer i kunst og kultur på tre plan:

 • i det lokale, i sammenspil med vores borgere,
 • i det nationale, hvor Kommuneqarfik Sermersooq f. eks. byder på kunst- og kulturoplevelser der gør kommunen attraktiv for turister,
 • i det internationale, hvor kunst- og kultur fra vores kommune bidrager til hele landets nation-building, øger velfærd og hjælper til at synliggøre Grønland internationalt

Hvordan vi gør:

 • Forbedre netværk mellem kulturinstitutioner i hele kommunen
 • Levende kunst-, kultur-, håndværks- og kulturliv en felt med store potentialer også kommercielt, her har vi brug for kompetencer fra hele kommunen
 • Afprøvede, bæredygtige løsninger skal overføres til resten af kommunen
 • Gode kunst- og kulturoplevelser er – sammen med kommunens natur- en stor del af attraktionen for gæster og turister i hele Kommuneqarfik Sermersooq
 • Hovedstaden skal være kendetegnet ved kunstnerisk udsmykning, og den omfattende byudvikling med nybyggeri og modernisering skal foregå med inddragelse af kunst og kultur
 • Vi udnytter digitaliseringens værdifulde muligheder for nemmere udveksling af ressourcer og erfaringer for vores store kommune 
 • Støtte op om regionsspecifiske særpræg

Eksempler:

 • Støtte kulturelle projekter i hele kommunen
 • Støtte talentfulde unges kulturelle initiativer og udvikling
 • Udvikle miljø for innovative kulturelle eksperimenter
 • Kulturambassadør

Fokus 4: Et aktivt kulturliv for alle borgere

Vision:

Kunst og kultur er en af grundpillerne for det gode liv.

Kunstneriske tilbud og et levende kulturliv er åbne og tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende. Uanset om vi oplever kunst og kultur alene eller i fællesskab, så skaber kunst & kultur nysgerrighed, glæde og øger livskvaliteten.

Kunst og kultur fordrer inklusion i vores samfund og bidrager til forståelse af os selv og hinanden. Især i de situationer, hvor borgere har brug for støtte, undersøger vi mulighederne for at gå dem i møde med hjælp af kunst.

Kulturmål:

Vi investerer i et aktivt kulturliv med tilbud der er åbne og tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende. Alle børn har ret til at komme i kontakt med kunstneriske og kulturelle tilbud.

Vi investerer i, at flest mulige borgere har mulighed for at udfolde deres kreative, skabende evner og interesser.

Vi investerer i et tilbud om en alternativ dannelse og oplysning.

Vi investerer i kunst og kultur for at investere i mennesket.

Hvordan vi gør:

Inddragelse af den lokale befolkning:

 • Have fokus på udvikling og inddragelse af den lokale befolkning i kulturelle aktiviteter
 • Som borger er man kunst- og kulturforbruger, uanset om man vil det eller ej. Derfor investerer vi i kunst og kultur. Hvad får vi ud af at investere i mennesket.
 • Bidrager til og understøtter alle borgeres ret til at være aktive og myndige
 • Kunst og kultur fordrer inklusion, i modsætning til eksklusion: Kunst og kultur skaber en humanistisk, demokratisk og almenmenneskelig kontrakt om, at vi har brug for hinanden, brug for et fælleskab.
 • Styrke udveksling mellem ældre og unge, især omkring videreformidling af traditionelle færdigheder

Børn og unge:

 • Udvikle ungdommen til selv at kunne skabe og fuldføre kulturelle projekter
 • Gøre det muligt at alle har ret til en god og lærerig barndom
 • Understøtte identitetsskabelse igennem kunst og kultur, så alle klarer overgangen fra ung til voksen

Familier:

 • Fokusere på at skabe aktiviteter og initiativer til at udvikle og forbedre ungdoms- og familiekultur
 • Kulturelle tilbud skal være åbne og tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende

Forebyggende indsatser:

 • Undersøge mulighederne der ligger i forebyggende indsatser igennem kunst
 • Kunst som terapiform skal afprøves, f.eks. som tidelig indsats til forebyggelse hos børn

Eksempler:

 • Arrangere arrangementer for hele familien
 • Arrangere arrangementer der inviterer til mødet på tværs af generationer
 • Videregive viden og teknikker fra de erfarne til de uerfarne

Du kan downloade kulturpolitikken her.