By- og Boligudvikling

Vedr. Projektansøgning Boliger i Eqinga

4 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 29. april 2020 at fremsende ”Projektansøgning Boliger i  Eqinga, Qinngorput” i 8 ugers offentlig høring. 

Formål  

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget en projektansøgning om opførelse af en ny boligbebyggelse  i Eqinga i Qinngorput. Projektansøgningen omfatter 98 boliger med tilhørende fælleshus med motionscenter/cafe/ butik samt en offentlig boardwalk tæt ved vandet. Kommunalbestyrelsen har stillet som krav at interessent skal forlænge boardwalken så den forbinder bebyggelsen med lystbådehavnen og at kommunen skal godkende facaderne.

Der søges om en arealreservation med henblik på senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr. 34  af 9. december 2015.

Processen kan beskrives således: 

1. Investor/Firma indsender en projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.

2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansørere skal opfylde.

3. I høringen kan befolkningen indesende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.

4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt.

5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 6. maj – 1. juli 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 1. juli 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltningen, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på plan@sermersooq.gl 

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgning.

Projektet kan læses her

Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, får ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00