Anlæg og Miljø

Vedr. Forslag til Trafikplan – Del 1: Vej- og stinet, Nuuk

3 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 18. februar 2021 at fremlægge forslag til Trafikplan – Del 1: Vej- og stinet, Nuuk i offentlig høring

Formål

Nærværende forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk har fokus på de bløde trafikanters sikkerhed og fremkommelighed. Sektorplanforslaget gør status på tidligere trafikal planlægning, og sætter kursen for de kommende tiltag. Der redegøres for aktuelle trafikale problemstrækninger og –steder samt det aktuelle uheldsbillede for Nuuk. Til sammen danner det basis for en række løsningsforslag til forbedring af sikkerheden for fodgængere og cyklister på udvalgte vejstrækninger.

Løsningsforslagene er behæftet med anlægsprioriteringer.

Nærværende plan er første del af i alt tre planer, som samlet skal tegne et billede af trafiksituationen i Nuuk, analyse udfordringerne og kvalificere løsningsforslag over tid.

Hver del sendes i separat politisk behandling, men anses som kapitler i en fortløbende helhedsplanlægning.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 03. marts – 28. april 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 28. april 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    ”Trafikplan – Del 1: Vej- og stinet, Nuuk.”

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses nedenfor, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.