By- og Boligudvikling

Kommuneplantillæg 1C8-7, Nuuk bymidte – Oles Varehus

5 år tilbage

Formål og principper

Nuuk har de seneste år gennemgået en stor udvikling, hvor der løbende sker fornyelse af bymiljø, såvel som i det byggede miljø. Udvikling og øget tilflytning, stiller stadig nye og større krav til byens kvaliteter og tilbud. Nærværende kommuneplantillæg udlægger et nyt detailområde A, inden for delområde 1C8, Nuuk Bymidte.

Kommuneplantillægget gør det muligt:

  • At udlægge et byggefelt til en bebyggelse for bolig-, hotel-, butiks-, og erhvervsformål.
  • At opføre en bebyggelse med et punkthus i indtil 10 etager ud til Imaneq, jf. Kommuneqarfik Sermersooqs højhusstrategi.

Kommuneplantillægget sikrer:

  • At der etableres nødvendige parkeringsfaciliteter i tilknytning til bebyggelsen.
  • At der fastlægges principper for bebyggelsen og de tilknyttede udearealer, så der opnås en samlet helhed i området.

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen.

Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser:

  • Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse.
  • Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.
  • Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en REDEGØRELSESDEL og en BESTEMMELSESDEL.

  • REDEGØRELSESDELEN indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området.
  • BESTEMMELSESDELEN indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de bindende kortbilag.

OFFENTLIGGØRELSE Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt.

Dette forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 1C8-7 er fremlagt til offentlig høring i perioden 5. juni – 17. juli 2019. Bemærkninger skal senest den 17. juli 2019 sendes til:

PLAN@SERMERSOOQ.GL

eller til

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

FORVALTNING FOR ANLÆG OG MILJØ

POSTBOKS 1005 3900 NUUK