By- og Boligudvikling

Kommuneplantillæg 1C38 Qullilerfik, Nuuk

5 år tilbage

FORMÅL OG PRINCIPPER

Nuuks befolkningstal forventes at stige de kommende år, og der er derfor et øget behov for udvikling af nye byområder og bomuligheder. Baggrunden for nærværende kommuneplantillæg, er at etablere et nyt delområde med centerfunktioner. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme den store efterspørgsel på boliger i Nuuk og udvikle nye boligområder, der understøtter visionerne for byens arkitektur, landskab og rekreative muligheder, som er beskrevet i Kommuneqarfik Sermersooqs Arkitekturpolitik.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for en byfornyelse med boliger og centerfunktioner. Det vil fremover ikke være muligt, at etablere nye forurenende eller støjende aktiviteter i området.

Planens formål og principper:

  • At udlægge et nyt delområde.
  • At udlægge fremtidige byggefelter til centerfunktioner langs Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa.
  • At styrke de rekreative arealer samt kulturminder ved fjeldet langs Qullilerfik.
  • At sikre mulighed for at fastholde eksisterende funktioner, samt at skabe rammerne for en løbende byudvikling, hvor bygningsejere/arealrettighedsindehavere er drivkraften i processen.
  • At byrummet omkring Katersortarfik understøtter byrumsplanen for Imaneq og fremstår veldefineret og med gode opholdsmuligheder. · At sikre vigtige gangforbindelser gennem delområdet.

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen.

Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser:

  • Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse.
  • Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.
  • Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en REDEGØRELSESDEL og en BESTEMMELSESDEL.

  • REDEGØRELSESDELEN indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området.
  • BESTEMMELSESDELEN indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de bindende kortbilag.

OFFENTLIGGØRELSE Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt.

Dette forslag til Kommuneplantillæg 1C38 er fremlagt til offentlig høring i perioden 5.6.2019 – 31.7.2019. Bemærkninger skal senest den 31.7.2019 sendes til:

Plan@sermersooq.gl

Eller til

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Postboks 1005 3900 Nuuk