By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 4B4-2 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen, Nuuk

1 måned tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede d. 21. august 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4B4-2 i offentlig høring.

Formål
Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 4B4-2. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige- samt foreningsformål. Delområdet 4B4 udvides, hvilket påvirker delområde 3E5, 4E2 og 4D9.

Der udlægges 8 byggefelter i delområde 4B4 hvoraf to af dem er forbeholdt foreningsformål. En eksisterende rekreativ sti sikres gennem området.

Delområdet opdeles i detailområde A og detailområde B. I detailområde A må bygningshøjden maksimalt være 10 meter, for ikke at tage for meget af Anstaltens udsyn. I detailområde B må bygningshøjden maksimalt være 15 meter.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 30. august – 25. oktober 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 25. oktober 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens høringsportal, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.