By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 4A3-1 Ningitsivik syd, Nuuk

2 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 12. december 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4A3-1 Ningitsivik Syd, Nuuk i offentlig høring

Formål

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, der blev godkendt af Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse i februar 2022.

Kommuneplantillægget ændrer delområdets formål fra et C-område til et A-område. Delområdet udlægges til blandet boligbebyggelse i form af rækkehuse og etageboligbebyggelse. Delområdets afgrænsning ændres, så den følger Aqqusineq Dronning Margrethe II’s vejmidte.

Planens formål og principper:

  • At muliggøre byudvikling i 4A3 og udlægge byggefelter til boligbebyggelse.
  • At udlægge arealer til veje, stier, parkering og fælles rekreative arealer.
  • At udlægge byggefelter under hensyntagen til udsigt, adgangs- og terrænforhold samt områdets karakter.
  • At sikre at bebyggelserne harmonerer med områdets landskabelige kvaliteter.
  • At skabe mulighed for etablering af en offentlig kyststi igennem området.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 20. december 2023 – 14. februar 2024.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 14. februar 2024 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.