By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3E5-5 Nuuk Airport

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 28. maj 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3E5-5 i offentlig høring

Formål
Baggrunden for forslaget er, at i forbindelse med etableringen af en ny landingsbane, skal eksisterende stenbrud placeret vest for anlægget lukkes. Dette er påkrævet af koncessionshaver på lufthavnen, KAIR, på baggrund af turbulensforhold. Det har derfor været vigtigt at finde en ny placering til et aktivt stenbrud, da denne funktion er essentiel for bygge- og anlægsbranchen.

Det foreslås med nærværende forslag til kommuneplantillæg, at nyt stenbrud placeres øst for landingsbanen, i området, der nedsprænges i forbindelse med opfyldning til ny landingsbane. Nyt stenbrud vil dermed fortsætte lufthavnsbyggeriets nedsprængningsareal så der opnås samme kote som den nye lufthavnsvej. Dermed kan der efterfølgende gives mulighed for fremtidig anvendelse til lufthavnsformål, hvis behov herfor opstår.

KAIR har godkendt at aktiviteten godt kan foregå øst for landingsbanen uden at skabe turbulensforhold. Dog skal sprængninger af sikkerhedsmæssige årsager godkendes og planlægges i samarbejde med lufthavnens koncessionshaver.

Der udlægges yderligere et enkelt byggefelt til en ny administrationsbygning i detailområde B.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 04. maj – 15. juni 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 15. juni 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.