Ansøg om kulturstøtte

Læs mere om hvordan enkeltpersoner, interessegrupper, foreninger og andre initiativtagere kan søge tilskud til kulturelle arrangementer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tilskud til kulturaktiviteter i Kommuneqarfik Sermersoooq

Enkeltpersoner, interessegrupper, foreninger og andre initiativtagere kan søge tilskud til kulturelle arrangementer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tilskudsordningen er primært tiltænkt små projekter. Ved større projekter er der i Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at søge Sermeq Puljen og lokaludvalgene for henholdsvis Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.

Forvaltningen kan af egen drift bevillige ansøgninger op til 30.000,00 kr. Ansøgninger over 30.000 kr. vil blive fremlagt til beslutning for Udvalget for Økonomi og Erhverv. Ansøgninger på flerårige projekter vil også blive fremlagt til beslutning af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Der kan ydes tilskud til:

 • Kulturelle aktiviteter med offentlig adgang, og som ikke er overskudsgivende
 • Aktiviteter af både kulturbevarende og kulturfornyende karakter
 • Aktiviteter, der er med til at styrke lokalsamfundet

Der ydes normalt ikke tilskud til:

 • Indspilning og udgivelse af musik og film (med undtagelse af optagelser, der kan have kulturhistorisk værdi)
 • Udgivelser af bøger mm.
 • Foreninger og organisationer, som honorerer bestyrelsesmedlemmer
 • Arrangementer, hvor der serveres alkohol

Der ydes ikke tilskud til:

 • Aktiviteter, der er afholdt eller igangsat før fremsendelse af ansøgningen
 • Erhvervsrettede aktiviteter
 • Driftsudgifter
 • Studierejser
 • Arrangementer af politisk, religiøst, diskriminerende eller fagforeningsmæssige formål

Ansøgningsvejledning

 • Når du søger, skal du vedlægge projektbeskrivelse, udførligt budget, liste over involverede, formål samt målgruppe. Ved arrangementer målrettet børn skal der vedlægges børneattester for de udførende personer.
 • Støtten udbetales efter de enhver tid gældende skattemæssige regler.
 • Ansøgninger skal sendes til kultur@sermersooq.gl med: ”Ansøgning om tilskud til kultur: [dit projektnavn]” i emnefeltet.
 • I tilfælde af at ansøger har kommunale institutioner som samarbejdspartnere, skal der foreligge skriftligt bevis på samarbejdet.
 • Det er ansøgers eget ansvar at søge andre myndigheder om de nødvendige tilladelser f.eks. arealtildeling.
 • Nedtagelse, bortskaffelse og oprydning er ansøgers eget ansvar.

Proces for ansøgning

 • Der er løbende mulighed for at indsende ansøgninger. Der kan forventes op til 3 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger under 30.000 kr., og op til 8 ugers behandlingstid på ansøgninger over 30.000 kr.
 • Når du ansøger forpligter du dig til at sørge for, at kultur@sermersooq.gl modtager en afsluttende rapport med regnskab, senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ubrugte midler skal tilbagebetales til kommunen ved regnskabets afslutning. Hvis pengene er anvendt til noget andet end det der er søgt om, kan kommunen kræve tilskuddet tilbagebetalt.

Ansøger erklærer sig indforstået med at:

 • Tilskud til kunstneriske aktiviteter, samt honorarer, udbetales som A-indkomst. Der indeholdes A-skat ved udbetalingstidspunktet.
 • Tilskud til dækning af eksterne udgifter til rejser, ophold og øvrige projektudgifter udbetales som B-indkomst. Disse udgifter er fradragsberettigede. Det er ansøgers eget lovpligtige ansvar at selvangive disse indtægter. Det er ansøgeres eget ansvar af selvangive eventuelle fradragsberettigede udgifter.
 • Tilskud, hvor det ikke er klart angivet hvad støtten går til, udbetales som A-indkomst. Der indeholdes A-skat ved udbetalingstidspunktet.
 • Baseret på oplysningerne i ansøgning og budget, vurderer Kommuneqarfik tvivlsspørgsmål. Eventuelt efter rådgivning fra Skattestyrelsen. Uenighed om vurderingen mellem ansøger og Kommuneqarfik Sermersooq og ansøger, afgøres af Skattestyrelsen.

Kilder:

 • Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat § 14. Den skattepligtige indkomst omfatter f.eks.: 1) Indtægter fra enhver form for erhvervsmæssig virksomhed, for eksempel indtægt af … vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af enhver art.
 • Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat § 75. 
 • Skattetræk i Grønland (legater).
 • Selvstyre bekendtgørelse nr. 10 af 20/9-2011 om opkrævning af indkomstskat mv.

Administration:

 • 1 gang årligt vil der blive fremsendt en orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv.
  • Kulturtilskudsreglerne i Kommuneqarfik Sermersooq blev behandlet og godkendt i kommunalbestyrelsen den: 23-06-2022 i AIA
  • Reglerne træder i kraft pr. 01-10-2022 og samtidig ophæves de hidtidigt gældende regler.