Arbejdsmarkedsydelser

På denne side kan du læse mere om de betingelser, krav mv., som gør sig gældende i forhold til arbejdsmarkedsydelser.

Man kan få økonomisk støtte fra det offentlige i en ledighedsperiode.

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Det er dog ikke alle, der har eller kan finde et arbejde. Når man er ledig, står man i en økonomisk usikker situation, da man ikke er garanteret en indkomst igennem et arbejde. Derfor kan man i ens ledighedsperiode have brug for økonomisk støtte fra det offentlige.

Arbejdsmarkedsydelser er en form for offentlig økonomisk støtte, som du kan få i:

 • Uforskyldte ledighedsperioder
 • Hjemsendelsesperioder
 • Sygdomsperioder

Betingelser

For at kunne få arbejdsmarkedsydelse skal du:

 • Være fyldt 18 år eller være forsørger
 • Være tilmeldt folkeregisteret i Grønland
 • Være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal have været beskæftiget i mindst 182 timer som lønmodtager i løbet af de seneste 13 uger

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet
For at kunne få arbejdsmarkedsydelser, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du:

 • Skal tage imod anvist arbejde
 • Skal deltage, når din handlingsplan bliver lavet
 • Skal møde op til aftalte tilbud om aktivering, beskæftigelse eller opkvalificering
 • Skal raskmelde dig, så snart din sygeperiode ophører
 • Løbende skal bekræfte, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet

Forsømmer du dine pligter uden gyldig grund, mister du retten til økonomisk støtte i 4 uger. Det kaldes karantæne.

Oplysningspligt
Hvis der sker ændringer i dine private forhold, der kan medføre, at arbejdsmarkedsydelsen ophører eller kræves tilbagebetalt, skal du meddele dette til arbejdsmarkedskontoret. Det kan f.eks. være at:

 • Du har fået arbejde
 • Du er flyttet
 • Du får en anden form for offentlig hjælp
 • Din sygdomsperiode er overstået

Hvis du ikke giver arbejdsmarkedskontoret besked, risikere du at skulle betale arbejdsmarkedsydelsen tilbage.

Arbejdsmarkedsydelsens størrelse

Arbejdsmarkedsydelsens størrelse beregnes ud fra, hvor mange timer du har arbejdet de seneste 13 uger. Jo flere timer du har arbejdet, jo højere sats. Timesatsen er 90 % af mindstelønnen, for en ikke-faglært arbejder efter overenskomst mellem SIK og Inatsisartut. Du kan dog højest få arbejdsmarkedsydelser for 520 timers beskæftigelse.

Har du været syg i løbet af de seneste 13 uger og derfor ikke varetaget dit arbejde, trækkes dine fraværstimer fra det samlede antal timer du har arbejdet.

Du kan få arbejdsmarkedsydelser fra den første dag i din ledighedsperiode og sammenlagt i 13 uger.

Arbejdsmarkedsydelsen bliver udbetalt bagud hver 14. dag.

Særligt for sygeperioder
Som udgangspunkt kan du få arbejdsmarkedsydelser fra 3. dag i din sygeperiode. Hvis du er syg i 2 uger eller derover udbetales ydelsen dog fra 1. sygedag.

Er du syg i mere end 3 uger eller er du ofte syg i kortere tidsrum, skal din sagsbehandler vurdere, om du skal modtage en anden form for hjælp end arbejdsmarkedsydelser.

Bemærk
Du skal betale skat af din arbejdsmarkedsydelse, ligesom du også skal oplyse, at du har modtaget arbejdsmarkedsydelser på din selvangivelse. Du optjener ikke feriepenge, mens du modtager arbejdsmarkedsydelser.

Arbejdsmarkedsydelsens størrelse afhænger udelukkende af, hvor mange timer du har arbejdet de seneste 13 uger. Derfor mister du ikke retten til arbejdsmarkedsydelse, selvom din ægtefælle eller samlever har indkomst.

Ansøgning

Vil du søge om arbejdsmarkedsydelser, skal du henvende dig til dit lokale arbejdsmarkedskontor. Her får du et ansøgningsskema, som du skal udfylde. Du skal vedlægge:

 • Dokumentation for arbejdsophør
 • De seneste 3 måneders eller 13 ugers lønsedler
 • Uddannelsesbeviser
 • Kursusbeviser
 • Skattekort
 • Kontonummer

Arbejdsmarkedskontoret skal bruge dine oplysninger til at vurdere, om du kan få arbejdsmarkedsydelser, og til at beregne størrelsen heraf.

Du kan få svar på din ansøgning med det samme.

Arbejdsmarkedsydelser i sygeperiode
Er du blevet syg og vil du gerne søge om arbejdsmarkedsydelser i din sygeperiode, skal du henvende dig til arbejdsmarkedskontoret i din kommune. For at kunne få arbejdsmarkedsydelser skal du dokumentere, at du er syg enten ved lægeerklæring eller dokumentation fra arbejdspladsen.

Er du ledig, kan arbejdsmarkedskontoret indhente din lægeerklæring. Du kan også på forhånd medbringe et brev fra kommunen, når du går til lægen. Når du har brevet med til lægen, dækker kommunen automatisk regningen for lægeerklæringen.

Er du i arbejde, er det arbejdspladsen, der skal indhente lægeerklæringen, som du skal have med til arbejdsmarkedskontoret. Det er din arbejdsplads, der skal dække udgifterne til lægeerklæringen.

Ændring og ophør af arbejdsmarkedsydelse

Der kan være 3 årsager til, at du ikke længere kan få arbejdsmarkedsydelser:

 • Du får arbejde
 • Du har fået arbejdsmarkedsydelser under sygdom og bliver rask
 • Du har modtaget arbejdsmarkedsydelser sammenlagt i 13 uger

Offentlig hjælp
Har du modtaget arbejdsmarkedsydelser sammenlagt i 13 uger og er du stadig ledig, kan du få økonomisk støtte igennem offentlig hjælp. Vil du søge om økonomisk støtte igennem offentlig hjælp, skal du bestille en tid hos socialforvaltningen i din kommune.

Det er sagsbehandlerne i socialforvaltningen, der skal vurdere, om du kan få offentlig hjælp og hvor meget du eventuelt kan få.

Se mere om offentlig hjælp

Klage

Har du søgt om arbejdsmarkedsydelser og fået helt eller delvist afslag, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn.

Se hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn