Sprogpolitik

Formål

Formålet med Kommuneqarfik Sermersooqs sprogpolitik er at følge Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik. Hvori der står:

 • At det grønlandske sprog sikres som et komplet og samfundsbærende sprog
 • At det grønlandske sprog styrkes og udvikles – heraf som modersmål og andetsprog
 • At de eksisterende sprogbarrierer imødegås og fjernes, så tosprogethed og flersprogethed kan blive en styrke og en rigdom
 • At der fremmes kontinuitet i sproglig tilegnelse i samfundet for at styrke Grønland som et videnssamfund

Denne lov fokuserer på tre persongrupper:

 1. De der har behov for at lære grønlandsk
 2. De der har behov for at lære dansk eller engelsk
 3. De der har behov for indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold

Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og anvendes i offentlige forhold

Det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold. Engelsk og andre fremmedsprog kan anvendes i det omfang der er behov for.

Personer med fast bopæl i Grønland har ret til at tilegne sig grønlandsk og dansk samt sprog med international rækkevidde, i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet og anvende deres modersmål.

Udvikling af medarbejdernes sproglige kompetencer

Det er derfor i Kommuneqarfik Sermersooqs interesse at

 • medarbejdere tilbydes kurser i følgende tre sprog: grønlandsk, dansk og engelsk
 • sikre en tovejs kulturforståelse både mellem de regionskulturer der er i Kommuneqarfik Sermersooq, og mellem grønlandsk og dansk kultur
 • sikre en god og bred indsigt i grønlandsk sprog, kultur, historie og grønlandske samfundsforhold

Kommunen prioriterer at der tilbydes eller gives støtte til kurser og undervisning i følgende:

 • Grønlandskundervisning for dansktalende grønlændere, fra begynderniveau og opefter
 • Grønlandskundervisning for udefrakommende fra begynderniveau og opefter
 • Danskundervisning fra begynderniveau og opefter
 • Indføring i grønlandsk kultur, historie og grønlandske samfundsforhold
 • Indføring i sociale og kulturelle værdier
 • Engelskundervisning fra begynderniveau og opefter

Finansiering af ovenstående fælles tilbud for Kommuneqarfik Sermersooq, varetages som udgangspunkt via den centrale bevilling der er sat af til sprogpolitiske initiativer, som administreres af HR-afdelingen. Foregår undervisningen i arbejdstiden eller hvis kommunen skal betale til undervisningen, kan det kun ske efter aftale med den ansattes nærmeste overordnede.

Ønsker udover det ovenstående, aftales individuelt med den enkelte leder og finansieres via de enkelte enheders eget budget. Kursusdeltagelse skal altid aftales med den enkelte chef under hensyn til driften. Arbejdsgiverbetalt undervisning tilbydes i det omfang det menes at understøtte den enkelte i dennes arbejdsfunktioner.

Ønsker om sprogundervisning kan tages op med nærmeste leder løbende. Det kan endvidere drøftes i forbindelse med MUS/LUS.

Indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold

Særligt om indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold tilstræbes det at der ved nyansættelser af udefrakommende medarbejdere tilbydes indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold hvor det skønnes relevant. Dette tilbydes af kommunens HR-afdeling i forbindelse med ansættelsen.

Ved indføring i grønlandske samfundsforhold forstås, at der gives en indføring i de historiske og de moderne samfundsforhold, så medarbejderen forstår de grundlæggende samfundsforhold i Grøland, bl.a.:

 • Samfundsstrukturen
 • Kommunestrukturen
 • Beskrivelse af befolkningen, erhverv og institutioner og udviklingen af disse

Intern kommunikation

Kommuneqarfik Sermersooq rummer østgrønlandsk, vestgrønlandsk, dansk og en række andre internationale sprog. Derfor er det i kommunens interesse at imødegå de mulige sprogbarrierer så tosprogethed og flersprogethed bliver en styrke og rigdom i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunen lægger dermed også vægt op at der tages højde for den forskellighed der internt blandt kommunens ansatte, og at den respekteres. I det daglige arbejde udvises der hjælpsomhed, tålmodighed og respekt i forhold til de sproglige udfordringer den enkelte kollega måtet have.

Både grønlandsk og dansk benyttes som arbejdssprog i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooqs ansvar i forhold til de ansatte

Kommuneqarfik Sermersooq foretager en individuel og personlig samtale med medarbejderen om medarbejderens behov for sprogundervisning og indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold.

Samtalen vedrørende den enkeltes behov for sprogundervisning kan kombineres med MUS og LUS. Begrundelsen for dette er at den enkeltes kompetencer og udvikling af disse med fordel kan drøftes heri. Afholdes der ikke MUS og LUS, skal samtalen vedrørende den enkeltes behov for sprogundervisning, så vidt muligt tages én gang om året med nærmeste overordnede.

Henvendelser fra borgerne

Det er bindende for myndigheden, ifølge sagsbehandlingsloven at den der er part i en sag, kan tilkendegive at vedkommende ønsker at blive betjent på grønlandsk eller dansk. Dokumenter der henvender sig til borgerne, skal normalt foreligge på grønlandsk og dansk, før de offentliggøres.

 • Borgere der henvender sig på grønlandsk, skriftligt eller mundtligt skal betjenes på grønlandsk
 • Borgere der henvender sig på dansk, skriftligt eller mundtligt skal betjenes på dansk

Derudover skal:

 • Borgere der henvender sig på nordiske sprog skriftligt eller mundtliigt, betjenes i sit eget sprog i det omfang det er muligt
 • Borgere der henvender sig på et internationalt sprog skriftligt eller mundtligt, betjenes på sit eget sprog, i det omfang det er muligt

Download sprogpolitikken her.