Sponsorpolitik for Kommuneqarfik Sermersooq

1.    Formål

  • At alle ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq, er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til kommunens modtagelse af sponsorater.
  • At Kommuneqarfik Sermersooq har mulighed for markedsføring og finansiering via sponsorater
  • At imødekomme virksomheder, organisationer, foreninger og borgeres ønsker om at bidrage økonomisk til aktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq
  • At der er viden om, hvordan man skal agere i forhold til sponsorering, herunder etiske hensyn

2.    Afgrænsning

Kommuneqarfik Sermersooqs sponsorpolitik tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven).

Sponsorpolitikken har til hensigt at foreskrive retningslinjer for almindelige situationer, hvor Kommuneqarfik Sermersooq indgår sponsoraftaler. Politikken behandler således ikke alle tænkelige problemstillinger vedrørende sponsorering.

Direktører og fagchefer i kommunen er ansvarlige for at holde sig orienteret om kommunens sponsorpolitik.

Sponsorpolitikken vil blive revideret og justeret i det omfang, det er relevant.

3.    Definitioner

Sponsorstøtte

Når kommunen direkte eller indirekte modtager støtte fra erhvervslivet (virksomheder, organisationer eller lignende) i form af penge, materialer mv., og kommunen er forpligtet til at reklamere herfor. Eksempelvis økonomisk støtte til arrangementer eller materialer til undervisning.

Gaver

Når kommunen modtager pengebeløb, genstande mv. uden tilsagn om modydelse af nogen form.

Crowdfunding

Når borgere, organisationer mv. i fællesskab giver kommunen en gave målrettet et formål, eksempelvis pengeindsamling til renovation af specifikt naturområde eller indkøb af materialer til en udvalgt institution.

4.    Retningslinjer

Kommuneqarfik Sermersooq efterstræber til enhver tid at overholde gældende lovgivning ved indgåelse af aftaler om sponsorering. Afsnit 5. De lovmæssige rammer behandler relevant lovgivning på området.

Kommunen kan ikke modtage sponsorstøtte til den almindelige administrative virksomhed, hvor kommunen skal træffe bindende afgørelser for borgerne. Kommuneqarfik Sermersooq kan desuden ikke modtage sponsorstøtte på områder, hvor finansieringsformen er udtømmende reguleret i lovgivningen.

Herudover kan Kommuneqarfik Sermersooq i princippet modtage økonomisk støtte fra enhver, der vil sponsorere, dog er kommunen ikke forpligtet til at tage imod alle tilbud.

Aftaler om sponsorering skal være i overensstemmelse med og må ikke modarbejde kommunens opgavevaretagelse, målsætninger, etik eller øvrige politikker. Kommuneqarfik Sermersooq har derfor i det følgende opstillet en række retningslinjer for aftaler om sponsorering.

4.1. Saglighed og neutralitet

Indgåelse af aftaler om sponsorering skal ske med hensyntagen til Kommuneqarfik Sermersooqs saglige og neutrale opgavevaretagelse. Det er direktøren for den forvaltning, som indgår sponsoraftalen, der skal sikre, at der tages hensyn til kommunens neutralitet og saglighed. Lederen skal vurdere, om den pågældende sponsorering kan virke stødende i omfang, udformning eller placering. Vurderingen vil afhænge af den konkrete situation.

Kommuneqarfik Sermersooq indgår ikke aftaler med:

  • Politiske partier eller bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater
  • Religiøse bevægelser
  • Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger
  • Virksomheder og organisationer, hvis navn, produkter eller ydelser i bred offentlighed opfattes som kontroversielle, stødende, diskriminerende, underlødige eller vildledende

Aftaler om sponsorering skal desuden være i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker, eksempelvis sundhedspolitik, antikorruptionspolitik og indkøbspolitik.

Kommuneqarfik Sermersooq er særligt opmærksom ved markedsføring, der er målrettet børn og unge, der som udgangspunkt er letpåvirkelige.

Såfremt Kommuneqarfik Sermersooqs logo, navn eller andet fremgår af kommunens løsøre, skal dette respekteres ved sponsorstøtte.

4.2. Modtagelse af sponsorstøtte og kodeks for sponsoraftaler

Ved indgåelse af aftaler om sponsorstøtte skal Kommuneqarfik Sermersooq bevare sit uafhængighedsforhold til sponsoren. Kommunen må ikke yde modydelse, der ligger udover værdien af selve sponsoratet. Sponsoreringen må således ikke medføre krav om modydelse udover en direkte angivelse af, hvem der har sponsoreret det pågældende aktiv.

Ved indgåelse af sponsoraftaler skal sponsoratet som udgangspunkt have positiv reklameværdi for Kommuneqarfik Sermersooq, dvs. understøtte kommunens vision eller målsætninger. Sponsoren skal være af en beskaffenhed, som kommunen identificerer sig med og ønsker at blive sat i forbindelse med.

Der bør altid foretages en kritisk vurdering af eventuelt skjult reklameværdi.

I lyset af gældende lovgivning om, at markedsføring til børn og unge skal være udformet således, at der tages hensyn til børn og unges naturlige manglende erfaring og kritiske sans og lette påvirkelighed, skal materialer til børn og unge (eksempelvis undervisningsmateriale og legetøj) i mindst muligt omfang anvendes til sponsorstøtte, herunder påføres sponsors navn, logo, varemærker eller lignende.

4.3. Kompetence

Kommunens forvaltninger har kompetence til at indgå aftaler om sponsorering der er modtaget uopfordret. Det er direktøren for den forvaltning, der ønsker at indgå en sponsoraftale, som har beslutningskompetencen.

Såfremt aftalen dækker mere end én forvaltning, er det kommunaldirektøren, der har beslutningskompetencen.

Er der tale om en institution eller anden decentral enhed, træffes beslutningen af den ansvarlige forvaltning efter indstilling fra brugerbestyrelsen.

4.4. Intern godkendelsesprocedure

Direktionen skal altid underrettes om og godkende sponsoraftaler, før de indgås.

Det kan desuden være relevant at inddrage andre udvalg eller bestyrelser.

Er der tale om en institution, som har en bestyrelse, brugerråd, pårørenderåd eller tilsvarende, skal denne inddrages i beslutningen i henhold til retningslinjerne for den pågældende institutionstype.

4.5. Kontraktvilkår

Der skal foreligge en skriftlig kontrakt for sponsoraftaler. Kommuneqarfik Sermersooqs sponsorpolitik skal afspejles i vilkår i kontrakten med den sponserende part.

Der anvendes en standardkontrakt til formålet. Afvigelser fra standardkontrakten skal godkendes af Direktionen.

Reklamens udformning og indhold fremsendes til godkendelse af kommunen og skal specificeres i kontrakten.

Priser og opkrævning specificeres i kontrakten.

Underskrevet kontrakt fremsendes til kommunen.

Direktøren for den forvaltning, der indgår den pågældende sponsoraftale, er ansvarlig for indholdet af aftalen, samt for at sikre, at denne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Alle indgåede aftaler skal registreres i Excel der skal være oprettet og vedligeholdes i GO.

4.6. Indtægter

I tilfælde hvor der er en indtægt i form af rede penge, vil indtægten som udgangspunkt tilfalde den forvaltning, der har indgået sponsoraftalen. Såfremt indtægter er over 20.000 DKK vil indtægten tilfalde kommunen.

4.7. Udgifter

Såfremt en sponsoraftale er forbundet med udgifter, der ikke er dækket af modparten, skal forvaltningen afholde disse inden for eget budget.

4.8. Om gaver, crowdfunding mv.

Kommuneqarfik Sermersooq opfordrer ikke aktivt til, at borgere, virksomheder, organisationer, foreninger mv. giver gaver til kommunen.

Gaver skal tilsigtes et lovligt kommunalt formål, for at kommunen må modtage gaven.

Det er Kommuneqarfik Sermersooqs ansvar at overholde regler forbundet med modtagelse af gaver, herunder beskatning. Tager kommunen gaver i form af naturalier i anvendelse, er det kommunens ansvar, at gaverne lever op til gældende regler og kvalitetsstandarder.

Regler for om ansatte, valgte og andre personer i kommunale erhverv må modtage personlige gaver i forbindelse med deres hverv er beskrevet i Kommuneqarfik Sermersooqs antikorruptionspolitik.

4.9. Særlige forhold


Selvejende institutioner er undtaget denne sponsorpolitik.

Der er truffet beslutning om en bagatelgrænse, der udgør 10.000 DKR. Dette indebærer at der ikke skal foretages den normale kontraktindgåelse.

5.    De lovmæssige rammer

Kommuneqarfik Sermersooqs sponsorpolitik tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven).

Kommunen har pligt til at sikre, at de overholder lovgivningens bestemmelser.

Markedsføringsloven indeholder bl.a. en række generelle begrænsninger, herunder forbud mod vildledende og urigtige angivelser eller udeladelse af væsentlige informationer, samt forbud mod gennem indhold, form eller fremgangsmåde at udsætte forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning.

Markedsføringsloven indeholder desuden bestemmelser for sponsorering målrettet børn og unge. Eksempelvis skal markedsføring til børn og unge være udformet således, at der tages hensyn til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. Markedsføring må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Der må heller ikke omtales, vises billeder af eller være henvisning til rusmidler, herunder alkohol.

Der kan desuden være relevante bestemmelser i gældende kommuneplaner og kommuneplantillæg.