Anlæg og Miljø

Boligbyggeri i bygderne

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Efter sidste valg har vi ved afslutningen af budgetbehandlingen konstateret at der er afsat midler til nedrivning af flere huse i bygderne. Ved samme lejlighed konstaterede vi også at der også er inkluderet planer om boligbyggeri i bygderne.

Indtil da har der i flere år ikke pågået boligudvikling i form af boligbyggeri i bygderne. Hvilket har resulteret i at borgerne har været nødsaget til at flytte til byerne eller andre steder. Dette er ærgerlig, idet det er resultatet af manglende boligudvikling i bygderne. Desværre har situationen været ugunstigt for mange unge og familier.

Det fremgår at der omkring 2016 ellers har eksisteret planer om bygdebyggeri, men i den forbindelse findes der ingen håndgribelige planer eller noget der sigter mod realiseringen. Dette har haft flere negative konsekvenser for borgerne. Det gælder ikke kun for bygden, men der er også andre aspekter af problemer forbundet med flytningen til byen.

1. Hvad har Kommuneqarfik Sermersooq af planer for bygdebyggeri?

2. Er der planer for, hvornår et boligbyggeri skal starte og hvor?

3. Såfremt der bygges, hvilke type boliger er der tale om?

4. Er der planer for hvor mange boliger der skal bygges?

AM

The administration's answer

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq,

På det politisk vedtagne anlægsbudget for 2022 – 2030, som blev behandlet i efteråret 2021, er der ikke bevilget øremærkede midler til opførelse af nye boliger i bygderne i indeværende år eller i de efterfølgende overslagsår. På denne baggrund foreligger der ikke eksakte planer for, hvornår og såfremt, der skal opføres nye boliger i bygderne. I henhold til det politisk indgået budgetforlig er der benævnt, at der skal begås en undersøgelse af behovet for at forbedre og udbygge antallet af boliger i kommunens bygder.

I ovenstående henseende har forvaltningen henvendt sig til Iserit A/S for at få klarlagt og belyst følgende:

1. Hvor mange borgere er på venteliste til en bolig i hver bygd.

2. Hvilket behov og efterspørgsel er der på boligers størrelser (antal rum).

3. Vurderingen af tilstanden af de eksisterende boliger, og om der er tomme/ubenyttede boliger.

Forvaltningen har fra Iserit A/S modtaget nedenstående tabel, der angiver, antallet af borgere, der på nuværende tidspunkt er på venteliste til en bolig, samt hvilken boligstørrelse (antal rum), der er venteliste til. Tallene fordeler sig således:

https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/inline/22115/614a0e60ff872db12cd8e07a9dbadf48dd7478a3/749c2de57989cfe10803df238ed6e25c2d8b1bd0/image001.png

Ovenstående tabel angiver, at der samlet set er 34 opnoterede på venteliste til en bolig i kommunens bygder, hvortil boligernes ønskelige størrelse varierer fra 1-rums til 3-rums boliger. Det er generelt vigtigt at forstå, at ventelisten er ikke et udtryk for, hvor mange der aktuelt står uden bolig, ligesom ventelisten ikke afspejler antallet af boligsøgende. Dette skyldes, at samme person kan være opnoteret til flere boligtyper. Hertil kommer at samlevende kan også være opnoteret hver for sig.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø