Anlæg og Miljø

Anlægsopgaver udenfor Nuuk

Justus Hansen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Justus Hansen (D)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 24. juni 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Anlægsopgaver udenfor Nuuk”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

Jeg vil gerne bede om, en detaljeret status på, hvad der vedrører ALT vedr. anlægsopgaver udenfor Nuuk, om de vedtagne anlægsopgaver, i det seneste budgetforlig og kollationsaftalen, er de kommet i gang eller kommer de i gang i år?

Nu er vi snart i juli måned 2022.”

 

AM

The administration's answer

Kære Justus Hansen

Tak for dit spørgsmål omkring vedtagne anlægsopgaver.

Følgende status omkring anlægsprojekter udenfor Nuuk. Der nævnes flere gange et rejsehold i svaret nedenfor. Rejseholdet består af håndværkere og maskinel, der rejser ud med ESANIs skib, hvis muligt for at gennemføre opgaver i bygderne, da hverken de menneskelige eller materielle ressourcer til gennemførsel af projekterne som udgangspunkt findes i bygderne. Begrænset kapacitet ved rejseholdet er ofte en begrænsende faktor.

Bygdeudviklingsplan – Sektorplan
Projektet omhandler drifts- og anlægsrelaterede opgaver i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder på både øst- og vestkysten iht. den politisk godkendte bygdeudviklingsplan.

Arbejdsopgaver listes op for overslags årende med detaljeret opgave liste for hvert år for hver bygd og godkendes af arbejdsgruppen inden for det godkendte budget i puljen. Projekterne er som nye veje, oprydning, nedrivning af tomme bygninger og erhvervsfremmende samt kulturelle byggerier.

Godkendte projekter for 2022 pågår.

 • Arsuk Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Arsuk Renovering af forsamlingshus B-891. Mangler registrering af opgaven for udbud.
 • Qeqertarsuatsiaat Multibane. Mangler tilbudsgivere til budgettet.
 • Qeqertarsuatsiaat Udvidelse af fodboldbane. Afventer ønske om kunstgræs budget, for at kunne gennemføres sammen med multibanen for besparelser.
 • Kapisillit Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Isortoq renovering af forsamlingshus. Opgaven pågår, men er blevet noget større på grund af skimmel og frost i varmeanlæg.
 • Kulusuk Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Tiilerilaaq Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Kuummiut Værested for ældre. Afventer tilbagemelding på hvilket bygning og registrering for udbud.
 • Sermiligaaq Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Sermiligaaq Etablering af hegn til kirkegård. Pågår. Den nye kirkegård er færdig, og den gamle kirkegård mangler stolper.

 

Sektorplan for kystnært fiskeri
Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med fisker- og fangerforeninger samt lokalbefolkningen i byer og bygder udarbejdet ”Sektorplan for det kystnære fiskeri – Basisfaciliteter for jollefiskeriet”.

Ovennævnte sektorplan tager udgangspunkt i optimering af fiskeriet i kommunens byer og bygder til gavn for erhvervslivet. Projekter der igangsættes fra nærværende anlægskonto opstartes på baggrund af de oplistede tiltag, som er angivet i sektorplanen.

Godkendte projekter for 2022 pågår.

 • Alle bosteder: Oprensning af fiskepladser (Udføres af fiskerne selv)
 • Alle bosteder: Renovering af hytter
 • Paamiut: Reparation af kongebroen pågår
 • Paamiut: Etablering af 2 stk. pontonbro pågår
 • Nuuk: Etablering af 2 stk. pontonbro i Vester Vig pågår
 • Sermiligaaq: Etablering af 1 stk. pontonbro
 • Ittoqqortoormiit: Levering og montering af ny kran pågår
 • Ittoqqortoormiit: Etablering af Bådværksted Under projektering i 2022

 

Nyt agn- og vodbinderværksted i Paamiut
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af et nyt agn- og vodbinderværksted med tilhørende jolleværksted i Paamiut, som søges udført i én bygning. Der foreligger allerede et dispositionsforslag på en mulig løsning.

Midler til projektet er disponeret i 2023.

 

Nyt plejehjem i Tasiilaq
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af et nyt plejehjem i Tasiilaq. Projektet vil forventeligt blive sammenbygget med byens sygehus, dermed at kunne opnå synergieffekter med Sundhedsvæsnet. Der foreligger et første udkast til programoplæg dateret juni 2021.

Midler til projektet er disponeret i 2026.

 

Ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit
Nærværende anlægsprojekt omhandler udvidelse af den eksisterende ældrekollektivbygning. Der foreligger et projektforslag på udvidelsesprojektet. Projektering og udbudsmaterialer pågår og forventes udført i 2022.

 

Helhedsplan Paamiut
Nærværende projekt omhandler byforbedringer af Paamiut med afsæt i den politisk godkendte ”Helhedsplan for Paamiut – Pillugit Pilersaarut Tamakkiisoq”.

Helhedsplanen er blevet til ved inddragelse af lokalbefolkningen i Paamiut, som er kommet med input i forbindelse med ønskelige tiltag, der har til hensigt at forskønne bymiljøet.

Efter budgetår 2023 kan helhedsplanen eventuelt revurderes eller opdateres.

Projekter for 2022:

 • Etablering af stigebelysning
 • Etablering af banebelysning
 • Etablering af andedam

 

Pulje til infrastruktur og byggemodning
Byggemodning i 30A11 Tasiilaq område pågår og forventes afsluttet i 2022.

Følgende projekter forventes at blive udført i 2023 og i de efterfølgende overslagsår udenfor Nuuk område:

 • Asfaltering i Tasiilaq. Opgaven forskydes til 2023 pga. anstillingsomkostningerne for asfaltering i Tasiilaq er ganske høje, hvorfor der ikke vil opnås tilfredsstillende resultat ved asfaltering for kommende udgifter budgetteret i 2022.
 • Ny vej langs elven i Tasiilaq.
 • Kloakering i område Naasuliartarpimmut (delområde 30A4), Tasiilaq.

 

Spildevandsplan, Fælles
Nærværende projekt omhandler projekter, der skal sikre målsætningerne i spildevandsplanen. Målsætningerne er at spildevand kan bortledes på en hygiejnisk og miljøforsvarlig måde.

Følgende projekter forventes at blive udført i 2023 og i de efterfølgende overslagsår udenfor Nuuk område.:

 • Tiltag for at minimere natrenovation i Tasiilaq og Paamiut
 • Udbredning af spandesystem i kommunen, hvis forsøgene viser gode resultater, først i Kapisillit.

 

Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal
Følgende projekter er planlagt til gennemførelse.

Nedrivning af 1 kommunal bygning.

Den eksisterende forbrændingsanlæggets hal i Grønnedal flyttes til Arsuk. Der er udarbejdet projekt på opgaven.

Følgende projekter forventes udført, når der foreligger politisk beslutning på, hvor meget der skal opryddes. Følgende kommunale bygninger mangler afklaring, hvorvidt de skal opryddes:

1 bådhal, 5 boligenheder (Panbo-huse), kommunekontoret, skole, børnehave samt værksted.

 

Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten
Nærværende anlægsprojekt omhandler sanering af forladte huse i Tasiilaqs fem bygder i Østgrønland; Kulusuk, Kuummiit, Isertoq, Sermiligaaq og Tiilerilaaq. Nedrivninger i Kulusuk er færdiggjort. Selvstyret har ønsket at være inddraget i udbud af tilbagetaget BSU-huse i bygder.

Afklaring af retmæssige ejere af saneringsmodne bygninger pågår i Tiilerilaaq, Isertoq og Sermiligaaq. De pågår i samarbejder med myndigheder, samt tilpasning af udbudsmaterialer.  

 

Oprydning af bygder inkl. Ittoqqortoormiit
Projektet hænger sammen med nedrivning af bygninger i østkysten. Projektet skal sikre, at affaldet fra de sanerede bygninger i østkysten håndteres miljømæssigt korrekt, og sejles til Nuuk til korrekt håndtering af affald, herunder forbrænding og afskibning.

 

Sanering af tomter i Tasiilaq
Nærværende projekt omhandler nedrivningsmodne kommunale bygninger i Tasiilaq. På nuværende tidspunkt udarbejdes udbudsmaterialer til B-1000 Tasiilaq. Udbud forventes ultimo juli 2022.

 

Modtagerstation og materialegård, Paamiut
Nærværende anlægsprojekt omhandler optimering af Kommuneqarfik Sermersooqs modtagerstation samt materialegård i Paamiut. Der er udarbejdet dispositionsforslag med C-overslag. Udarbejdelse af projektering og udbudsmaterialer pågår.

 

Multihal til kommunens maskiner i Arsuk
Nærværende projekt omhandler opførelse af en ny hal til kommunens entreprenørmaskiner og maskinel i Arsuk.

Midler til projektet er disponeret i 2023.

 

Fodboldbane i Fiskenæsset
Nærværende omhandler færdiggørelse af fodboldbanen i Fiskenæsset med afsluttende belægning af stenmel samt efterfølgende montering af kunstgræs på fodboldbanen.

Midler til projektet er disponeret i 2023.

 

Bedre Internet på Østkysten
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af bedre internet i Østgrønland, hvilket tilvejebringes i samarbejde med Tusass. Tusass forestår projektledelse og koordinering af forbedringsprojekter.

 

Uddybning af inderhavn i Tasiilaq
Rådgiveren er i gang med at færdiggøre projektbeskrivelsen og lave udbudsmaterialet. Afklaring pågår med Grønlands Selvstyret om der skal foretages VVM-forundersøgelse.

 

3 nye pontonbroer til Tasiilaq
3 nye pontonbroer er købt og de er ankommet til Tasiilaq. Montager arbejdet er i gang.  

 

Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit
Projektet omhandler forbedringer af infrastrukturen i Ittoqqortoormiit med etablering af betonveje på eksisterende vejnet samt etablering af afvandingsgrøfter i forbindelse med vejanlæg. Arbejdet pågår etapevis iht. årlige bevilling.

 

Renovering af eksist. bro i Paamiut
Udbudsskrivelse til indhentning af underhåndsbud pågår. Renoveringen af broen forventes opstartet og afsluttet i 2022.

 

Pulje til kloakrenovering 2019-2023
Igangværende projekt udenfor Nuuk område i Paamiut udføres i samarbejder med Nukissiorfiit. Kloakudskiftning ved Herlevvej Paamiut er annulleret pga. prisen er over Nukissiorfiits bevilling. Opgaven genudbydes i 2023, hvor andre strækninger inkluderes.

 

Etablering af nyt bådoplag med opfyld
Der er sammenhængende med følgende projekter: uddybning af inderhavn i Tasiilaq og 3 nye pontonbroer i Tasiilaq. Nuværende status henvises til uddybning af inderhavns status.

 

Ny kirkegård samt ny vej til kirkegård i Kulusuk
Nærværende anlægsprojekt er et bygdeønske, som er blevet indarbejdet i anlægsbudget. Der etableres en ny kirkegård i Kulusuk med tilhørende vejforbindelse til det eksisterende vejnet i bygden.

Midler til projektet er disponeret i 2023.

 

Boligbyggeri Tasiilaq og Paamiut
Nærværende anlægsprojekt omhandler opførelse af nye boliger i Tasiilaq samt Paamiut.

Byggemodning af området 30A11 i den sydlige del af Tasiilaq er opstartet i 2020 med en forventelig aflevering ultimo 2022. Byggemodningen af området tilvejebringer i alt tre nye byggefelter i overensstemmelse med gældende kommuneplantillæg for området, hvorpå der vil kunne opføres nye rækkehuse eller etageejendomme.

I Paamiut forventes nye boliger at kunne blive opført i allerede byggemodnede områder.

Iserit A/S er tovholder for projektledelsen for kommende boligbyggerier i Paamiut og Tasiilaq. 

 

Forsøgshus byggeri
Nærværende anlægsprojekt omhandler støtte samt finansiering af mindre boligbyggeri, hvor borgere og eksterne parter kan have ønske om at bygge enfamiliehuse ved brug af alternative og bæredygtige materialer. På denne måde kan alternative byggemetoder afprøves i mindre skala i det grønlandske klima.

Ved accept fra Kommuneqarfik Sermersooq og dermed finansiering, bliver Kommuneqarfik Sermersooq ejer af det opførte, som tilføjes til Kommuneqarfik Sermersooqs boligmasse. Midler er disponeret i 2023.

 

Modernisering af boliger i Ittoqqortoormiit
Der skal udarbejdes en undersøgelse i samarbejde med Iserit A/S, der afklarer, hvilke tiltag der kan begås for at modernisere Kommuneqarfik Sermersooqs boliger i Ittoqqortoormiit. Planen udarbejdes i 2022 og præsenteres for Udvalg for Anlæg og Miljø i 2022.

På baggrund af ovenstående indarbejdes planen med tilhørende økonomi i Anlægsbudgettet for 2023, når budgetprocessen opstartes medio 2022.

 

Sektorplan for beredskabet
Budgettet for 2021 forventes overholdt med forbehold for Autosprøjte til Kulusuk. Såfremt at den kan produceres og leveres i indeværende år, så der være et merforbrug svarende Autosprøjte til Kulusuk.

Udrulningen af sektorplan for Beredskabet forløber planmæssigt herunder udskiftning af materiel og køretøjsparken. Indeværende år er der leveret Indsatslederbil og stationsbil til Paamiut. Der er bestilt 1 stk. Tankvogn og 2 stk. autosprøjter til Nuuk for levering i 2022. Autosprøjte til Kulusuk er behovsafklaring endelig tilvejebragt med leverandør og kontraktforhandlinger igangsættes.

 

Brandstation Paamiut
Anlægsprojektet omhandler opførelse af en ny brandstation i Paamiut, idet den eksisterende ikke vurderes tidssvarende til formålet. Midler til projektet er disponeret i 2025.

 

Brandstation Tasiilaq
Projektet omhandler projektering samt opførelse af en ny brandstation i Tasiilaq, da den eksisterende brandstation ikke længere er tidssvarende. Midlerne i 2022 skal tilvejebringe projektering af den nye bygning.

Det forventes, at den kommende brandstation i Paamiut (Forslagsnr. A36) bliver en replika af nærværende projekt, hvorfor tegningsmaterialet, som bliver udarbejdet for nærværende projekt, vil kunne genanvendes.

Korrespondance med rådgiver pågår.

 

Sektorplan bygninger (Vedligeholdelse af adm. Bygninger)
Disponeret og godkendte vedligeholdelsesprojekter for 2022 pågår iht. planen.

Disponering af midler til 2023 pågår. Følgende disponeringer fremlægges til 1. behandling af budget 2023.

Hovedprojekter i PPV 2023 udenfor Nuuk område:

 • Bådværkstedet I Paamiut: Indvendig og udvendig samt bedding
 • Tiilioq Paamiut: Indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Qeqertarsuatsiaat alderdomshjem. Klimaskærmsrenovering
 • Kommunekontoret i Tasiilaq: Tagreparation
 • Skole i Kulusuk: Indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Ittoqqortoormiit renovering af skole

Der er disponeret midler til Ad hoc til 2023 indenfor vedligeholdelsesbevillingen. Disponeret midler dækker udbedring af hærværk og mislighold etc.

 

 

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø