Børn og Skole

ADHD blandt børn

Inga Dora G. Markussen

ADHD er en neuropsykatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. 2-3 procent af børn i Dk har ADHD.
Undertegnede ønsker at få et overblik over hvor mange børn og unge har fået stillet diagnosen ADHD i Kommuneqarfik Sermersooq og hvordan folkeskolen håndterer disse børn og unge. Tallene skal give undertegnede baggrundsviden som skal bruges til at kunne komme med forslag der skal forbedre forholdende for de børn der lider af ADHD.

BS

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Inga Dora G. Markussen (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 25. oktober 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående “ ADHD blandt børn”

Forvaltningen for Børn og Skole har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
 ADHD er en neuropsykatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. 2-3 procent af børn i Dk har ADHD.
Undertegnede ønsker at få et overblik over hvor mange børn og unge har fået stillet diagnosen ADHD i Kommuneqarfik Sermersooq og hvordan folkeskolen håndterer disse børn og unge. Tallene skal give undertegnede baggrundsviden som skal bruges til at kunne komme med forslag der skal forbedre forholdende for de børn der lider af ADHD.
Forvaltningen for Børn og Skole svarer således:

Kære Inga Dora,

Der er i Forvaltning for Børn og Skole ingen tal over hvor mange børn og unge, som i Kommuneqarfik Sermersooq har fået stillet diagnosen ADHD.
En psykiatrisk diagnose, eksempelvis ADHD, må kun stilles af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller en speciallæge i pædiatri (børnesygdomme), som har et specifikt kendskab til ADHD. MISI, som varetager Pædagogisk-psykologisk rådgivning i Kommuneqarfik Sermersooq, må ikke stille diagnoser, men kan ved undersøgelse af et barn få mistanke om, at et barn muligvis kan kvalificere sig til en diagnose. I sådanne tilfælde udarbejdes en udtalelse eller rapport til forældremyndighedsindehaveren, hvori der beskrives MISIs kendskab til sagen, eventuelt undersøgelsesforløb med argumentation for den stillede hypotese. Denne skal forældremyndighedsindehaver selv medbringe til sundhedsvæsenet, som kan medsende udtalelsen eller rapporten ved henvisning til Børne- og ungdomspsykiatrien. Der er ikke nogen lovmæssige krav om, at forældre skal igennem MISI først, før de henvender sig til sundhedsvæsenet. Dog kan det anbefales (jf. Notat vedrørende samarbejde mellem MISI og Kommuneqarfik Sermersooq og Børne- og ungdomspsykiatrien på Dronning Ingrids Hospital).
MISI/Folkeskolen/Børne- og ungdomspsykiatrien skal have forældremyndighedsindehavers samtykke til at udlevere rapporter og andre personfølsomme oplysninger til anden instans, grundet persondataloven. Derved kan et barn eksempelvis kvalificere sig til en diagnose i Børne- og ungdomspsykiatrien uden at skolen eller MISI har viden omkring dette. Derfor kan Forvaltning for Børn og skole ikke svare på, hvor mange børn og unge, som har fået stillet diagnosen ADHD i Kommuneqarfik Sermersooq.

Elever med ADHD har typisk forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Graden af forstyrrelser er individuel og kan variere fra lette til tunge forstyrrelser. Funktionsnedsættelse(r) i forbindelse med ADHD har ingen sammenhæng med intelligens. Børn og unge med ADHD har det samme potentiale som alle andre, men har ofte svært ved at udnytte deres potentiale, hvis de ikke bliver mødt med den rette forståelse, samt pædagogik i undervisningen. Uagtet om børn har kvalificeret sig til en psykiatrisk diagnose, eksempelvis ADHD, har folkeskolen til formål at tilgodese alle elever og tilrette undervisningen efter elevens individuelle behov, i enten stamklassen, eller tilbyde specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.
Skolelederen kan indstille en elev til MISI omkring ønske om en pædagogisk-psykologisk vurdering. MISI foretager på foranledning af skolelederens henvisning en pædagogisk-psykologisk vurdering af det henviste forhold. MISI skal ved vurderingen tage udgangspunkt i elevens tarv. MISI afgiver en skriftlig udtalelse til skolelederen på baggrund af den pædagogisk-psykologiske vurdering, hvori der står beskrevet, hvorledes det henviste forhold kan afhjælpes mest hensigtsmæssigt. På baggrund af den skriftlige udtalelse fra MISI, træffer skolelederen beslutning om, hvorvidt og under hvilke former, der skal iværksættes særlige pædagogiske tiltag angående det forhold, der har foranlediget den pædagogisk-psykologiske vurdering. Det kan enten være i stamklassen, eller også om der skal iværksættes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Ved iværksættelse af specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand skal elevens klasselærer og relevante lærere, efter samråd med forældre og elev, efterfølgende udarbejde en individuel undervisningsplan.

Med venlig hilsen

Lone Nukaaraq Møller, direktør for Forvaltningen for Børn og Skole