By- og Boligudvikling

Vedr. Kommuneplantillæg 4C7-1 unaaq, nuuk

11 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. juni 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4C7-1 i offentlig høring

Formål

Med nærværende forslag til kommuneplantillæg udlægges et nyt C-område til boliger og ikke-forurenende erhverv i Qinngorput, Nuuk. Området udlægges i forlængelse af det eksisterende bycenter, og danner overgang mellem dette og boligområderne Suloraq, Pinguaraq og Igimaq.

Adgang til området vil ske ad den eksisterende vej Unaaq, der forlænges mod nord, for at muliggøre projektudviklingen.

Der udlægges i alt 5 byggefelter der varierer i etageantal fra 4 op til 6 etager. På hvert byggefelt kan opføres en enkelt bygning, der består af tre sammenbyggede bygningskroppe.

Bygninger skal fremstå med 50% åbne stueetager, der ikke må lukkes af facader. Dette vil muliggøre at man kan bevæge sig igennem landskabet, at der kan anlægges overdækkede p-pladser mv.

Bygningerne vil muliggøre opførelsen af op til 100 boligenheder samt flere erhvervsmuligheder, der er forenelige med boligbebyggelse. Hermed menes ikke-forurenede eller -støjende erhverv. Evt. cafe/ restaurant må ikke medføre støjende nat-aktiviteter.

Som del af projektet skal der etableres stiforbindelser på fjeldknolden, så der skabes forbindelse mellem Suloraq og Igimaq. Der skal yderligere etableres rekreative uderum, herunder legeplads, opholdsarealer mm

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 5. juli – 30. august 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 30. august 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Indsigelsesvejledning

Ønsker man at gøre indsigelse over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal indsigelsen rettes til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Departementet for Finanser og Skatter; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Indsigelsen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillægget kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.