By- og Boligudvikling

Vedr. Forslag til 30D6 naasuliartarpi/ blomsterdalen tasiilaq

3 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. juni 2023 at fremlægge forslag til 30D6 i offentlig høring

Formål

Området er i dag udpeget som et friholdt,

rekreativt område hvor anvendelsen fastlægges til naturområde. Området rummer 3 bygninger, der

alle er placeret nær elvudløbet, og dermed i en bymæssig kontekst. Forslag til nye overordnede

bestemmelser fastholder området som et rekreativt område, men vil muliggøre at eksisterende

bygninger kan omdannes til rekreative formål, herunder hotelformål. Kommuneplanen muliggør i dag, at der i konkrete tilfælde kan anlægges hotel og hytter i D-områder, og ændringen af delområdets overordnede bestemmelser vil dermed være i overensstemmelse hermed.

Flere af de eksisterende bygninger i området fremstår i dag ganske forfalden og anvendes ikke længere. Omdannelse af den eksisterende bygningsmasse til nye formål kan løfte områdets rekreative værdi og yderligere bidrage til at skabe meningsfulde jobmuligheder.

Med forslaget muliggøres samtidig, at der kan indpasses sekundær bebyggelse i form af væksthuse, tørrestativer, hundeskure mv., der indgår som en del af et rekreativt formål.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 5.juli – 30. august 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 30. august 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.