Velfærd og Arbejdsmarked

Udkast til ny handicappolitik

3 måneder tilbage

Formål
Handicapområdet har udviklet sig betydeligt, siden kommunens seneste handicappolitik blev udarbejdet i 2017. Der er blandt andet kommet en ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap i 2019, som har medført en bredere forståelse af handicapbegrebet og dermed en større målgruppe under lovgivningen. Dertil er det blevet lovpligtigt at revidere handicappolitikken hvert fjerde år.

Fremtiden står heller ikke stille, og i den kommende årrække vil kommunen gå en række samfundsmæssige forandringer i møde, som vil få en direkte betydning for udviklingen på handicapområdet. Kommunen oplever allerede i dag en stigning i antallet (og andelen) af borgere, der har brug for støtte. Der er særligt en stigning i behovet for støtte til borgere med psykiske udfordringer, i alle aldersgrupper. Denne udvikling forventes at fortsætte, samtidig med at restlevetiden vil stige, hvilket medfører både flere og længerevarende støttebehov.

Det øgede behov for støtte er en udfordring både for borgere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner samt i de kommunale tilbud. I kommunen skal økonomien række til flere og nye tilbud samtidig med, at manglen på arbejdskraft forventes at stige.

Kommuneqarfik Sermersooq er en geografisk stor kommune med betydelige variationer i livsbetingelser, demografi og infrastruktur. Forskellene medfører forskellige udfordringer og muligheder og dermed forskellige løsninger.

Med handicappolitikken sætter vi en langsigtet retning og vision for, hvordan vi ønsker forholdene for borgere med funktionsnedsættelser skal være i Kommuneqarfik Sermersooq.

Handicappolitikken fastsætter den fælles retning for kommunens indsatser på handicapområdet og udstikker rammerne for de politisk prioriterede fokusområder. I politikken fokuserer vi på følgende aspekter i en borger med funktionsnedsættelses liv:

  • Børn og ungeliv
  • Hverdagsliv
  • Fritidsliv
  • Uddannelses- og arbejdsliv
  • Overgange i livet

Handicappolitikken afspejler ikke, hvor vi er i dag på området. Det er en ambitiøs politik, der kræver en målrettet indsats for at blive realiseret. Vi er samtidig nødt til at være realistiske og anerkende, at vi arbejder på baggrund af en række vilkår og forudsætninger, der er udfordrende i forhold til at opnå ambitionerne. Herunder et generelt syn på handicap, mangel på boliger, små målgrupper, udfordrende terræn og vejrforhold ift. is og sne, samt mangel på både uddannet og ufaglært arbejdskraft.

Derfor er det vigtigt, at handicappolitikken efterfølgende bliver operationaliseret i målsætninger og konkrete indsatser. Det er også vigtigt, at disse målsætninger og indsatser med jævne mellemrum bliver genbesøgt både for at sikre, at de kortsigtede tiltag hænger sammen med den langsigtede retning, som politikken har sat samt for at sikre, at indsatserne kan tilpasses den aktuelle samfundsudvikling.


  • Udkastet fremlægges til offentlig høring i perioden 13. december 2023 – 31. januar 2024.

  • Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til udkastet.

  • Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 31. januar 2024 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: si@sermersooq.gl + Cc kiiv@sermersooq.gl

Udkastet kan læses her: