By- og Boligudvikling

Projektansøgning Ungdoms- og ældreboliger i Nuussuaq, Nuuk

4 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 01.09.2020 at fremsende projektansøgningen ”Ungdoms- og ældreboliger i Nuussuaq” i 8 ugers offentlig høring.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget en projektansøgning fra Inibyg Aps. De ønsker at opføre 120 ungdomsboliger og 65 ældreboliger samt et fælleshus i Nuussuaq i delområderne 3C2, 3C5 og 3D1. Ansøger ønsker endvidere at omlægge vejen Siaqqin­neq og anlægge en rundkørsel der forbinder vejene Peter Thorup Høeghip Aqqutaa, Nuussuaq og Siaqqin­neq.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at delområderne kan byfortættes og det er positivt at ansøger ønsker at opføre ungdomsboliger og ældreboliger, der efterspørges i Nuuk. Yderligere er det positivt med en omlægning af trafikken, for at forbedre trafiksituationen i området og gøre denne mere sikker. Forvaltningen har enkelte mindre kritikpunkter i projektforslaget, men vurdere at projektet hænger fint sammen med kommunens overordnede planer og strategier samt kommunens arkitekturpolitik. 

Der søges om en arealreservation med henblik på senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Processen kan beskrives således:

  1. Investor/Firma indsender et projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansøgere skal opfylde.
  3. I høringen kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.
  4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt.
  5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Offentlig debat

Projektansøgningen fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 09.09.2020 – 04.11.2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremsende alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 04.11.2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her

Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.