By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Sermeq City”, Entreprenørdalen/Nuukullak, Nuuk

1 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. november 2022 at fremsende projektansøgningen ”Sermeq City” i 10 ugers offentlig høring.

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Prime View ApS om arealreservation til opførelse af et nyt byområde omkring Entreprenørdalen/Nuukullak, Nuuk. Ansøgningen dækker et sammenhængende areal i delområde 1C1 og 1D9 som jf. kommuneplanen udelukkende er planlagt ved overordnede bestemmelser. Endvidere omfatter projektforslaget en landindvinding ved inddæmning og opfyldning af kystnært område.

Projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Projektansøgningen omfatter opførelsen af op til 350 boliger, erhverv, etablering af parkeringsarealer og en rekreativ, offentlig havnepromenade.

Ansøger ejer bebyggelse i området, men helhedsplanen indeholder også arealer som allerede er bebyggede, og som ansøger ikke råder over. Forvaltningen understreger derfor at projektansøgningen ikke kan godkendes før der ligger en klar aftale med arealrettighedshavere for eksisterende bygninger i området. Dette er udelukkende projektejers ansvar.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges i offentlig høring i 10 uger i perioden 07.12.2022 – 15.02.2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 15.02.2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.