By- og Boligudvikling

Projektansøgning KapiCamp Fjeldhotel og hytter, Kapisillit

7 måneder tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 13.02.2023 at fremsende projektansøgningen ”KapiCamp” i 8 ugers offentlig høring.

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed projektansøgning KapiCamp Fjeldhotel og hytter på vegne af projektejer Asimut Tours & Camp. Projektområdet er beliggende i Kapisillit ved foden af fjeldet Pingo mellem fjeldtoppen og bygden.

Der ansøges om etapeinddelt anlæggelse af:

– Et fjeldhotel

– 15 fritliggende hytter

– En multibane på eksisterende fodboldbane

– Adgangsgivende grusvej til projektområdet

Det store fokus på bæredygtige løsninger, både i etableringen og driften, hænger overordentligt godt sammen med kommunalbestyrelsens vision om Kapisillit som grøn og bæredygtig bygd, som formuleret i Planstrategi P18.

Der søges om en arealreservation med henblik på senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Processen kan beskrives således:

1. Investor/Firma indsender en projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.

2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansøgere skal opfylde.

3. I høringen kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.

4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt.

5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 01.03.2023 – 26.04.2023

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26.04.2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Projektet kan læses her
Projektansøgningen kan læses på høringsportalen herunder, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.