Anlæg og Miljø

Offentlig høring af nye affaldsregulativer for Kommuneqarfik Sermersooq

2 måneder tilbage

Udvalg for Anlæg og Miljø godkendte den 27. april 2023 at sende forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring. Regulativerne dækker både private affaldsproducenter samt affaldsproducenter fra erhverv og institutioner. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 2021.

Formål
De nye regulativer er et resultat af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald. Jævnfør Kapitel 8 § 18, har de respektive grønlandske kommunalbestyrelser pligt til at udarbejde et eller flere regulativer, som beskriver indsamlings- og anvisningsordninger for affald produceret af brugsrettighedshavere i kommunen.

På foranledning af Naalakkersuisut skal kommunerne nu følge nye retningslinjer for teknisk opsætning af lovgivning og administrative forskrifter. Som noget nyt er regulativerne nu i §-form, så de kan kundgøres og gøres gældende. Kommuneqarfik Sermersooq har tidligere haft et samlet affaldsregulativ, der efter anmodning fra Naalakkersuisut nu er delt i to regulativer for henholdsvis private affaldsproducenter og affaldsprocenter fra erhverv og institutioner.

Herudover har man som noget nyt i de nye affaldsregulativer, lavet yderligere bestemmelser omkring anmeldelse af affald, herunder krav om miljøkortlægning af forurenende stoffer i forbindelse med nybygning, ombygning og renovering samt nedrivning.

Høringssvar modtages snarest muligt og senest den 20/10/2023

Såfremt Kommuneqarfik Sermersooq ikke modtager kommentarer inden svarfristens udløb, formodes det, at der ikke er nogen bemærkninger til det fremsendte.

De kommunale regulativer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggjort:

22/09/2023

Høringsfrist:

20/10/2023

Høringssvar sendes til: sai@sermersooq.gl