By- og Boligudvikling

Kommuneplantillæg 4A8-1

7 år tilbage

Formål og principper

Nuuks befolkningstal forventes at stige de kommende år og der er derfor et øget behov for udvikling af nye byområder og bomuligheder.
Baggrunden for nærværende kommuneplantillæg er kommunens ønske om, at imødekomme den eksisterende boligmangel i Nuuk, samtidig med etableringen af et attraktivt byområde til forskelligartede boligformer. Der opleves stor efterspørgsel på arealer til opførelsen af énfamiliehuse, samt til at etablere mindre, private andelsboligforeninger.

Der er fortsat fokus på udviklingen af Qinngorput som en sammenhængende bydel. Det er derfor et fokusområde for dette kommuneplantillæg at sikre, at delområdet kommer til at bidrage til den overordnede strategi for bydelen. Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse har i 2016 vedtaget en Arkitekturpolitik for kommunen, der etablerer en målsætning for hvordan bl.a. byudviklingen skal bidrage til at skabe gode og alsidige by- og boligområder. Med dette kommuneplantillæg ønskes det, at den nye bebyggelse og udvikling af boligområdet understøttes af arkitekturpolitikkens visioner for byens arkitektur, landskab og rekreative muligheder.

Delområdet udlægges til blandet boligbebyggelse i form af tæt-lav bebyggelse til énfamilie-, dobbelt- og rækkehuse.

Formål og principper for plantillægget er:

  • At muliggøre byudvikling i 4A8 og udlægge byggefelter til énfamilie-, dobbelt- og rækkehuse.
  • At udlægge byggefelter under hensyntagen til udsigt, adgangs- og terrænforhold samt områdets karakter.
  • At udlægge arealer til veje, stier, parkering og fælles rekreative arealer.
  • At sikre at bebyggelserne harmonerer med områdets landskabelige kvaliteter.
  • At skabe mulighed for etableringen af en offentlig kyststi igennem området.