By- og Boligudvikling

Forslag til KPT N1-1 – Vandkraftanlæg i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), det åbne land

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 23. september 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg N1-1 i offentlig høring


Formål
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets og Nukissiorfiits ønske om at udvide kapaciteten af Buksefjordsværket, som forsyner Nuuk med elektricitet. Området henligger hovedsageligt i naturtilstand, og er et delområde udlagt i det der ellers betegnes som vildmark.

Med nærværende plan gives der mulighed for at anlægge en ny tunnel mellem Kangerluarsunnguup tasersua og Isortuarsuup tasia. Dette for at øge værkets samlede kapacitet, så det også i fremtiden kan forsyne Nuuk med elektricitet, i takt med befolkningstilvæksten. Til den kommende tunnel kan der anlægges portaler til udløb og indtag i hver ende af tunnelen, med generator/tank og mindre mandskabsfaciliteter (sikkerhedsforanstaltninger). Der kan ligeledes anlægges tipområde til overskydende materialer i nærheden af portalerne til tunnellerne. Nærværende plantillæg muliggør desuden opførelsen af en ny kraftstation, som supplement til eksisterende.

Der kan anlægges arbejdsveje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse jf. placering på bilag. Arbejdsveje, kørespor og stier skal være forsvarligt tilgængelige for offentligheden.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 29.09.2021-24.11.2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 24.11.2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.


PDF: Forslag til KPT N1-1 – Vandkraftanlæg i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), det åbne land

PDF: Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut N1-1 – Utoqqarmiut Kangerluarsunnguami erngup nukinganik nukissiorfik, nunaannarmi siunnersuut