By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 4E5-2 Isuliffik vest, Nuuk

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 28. april 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4E5-2 i offentlig høring

Formål
Forslag til kommuneplantillæg har til formål at udvide det eksisterende E-område og fastlægge delområdets anvendelse til offentlige formål i form af tekniske anlæg og kritisk infrastruktur, samt forsyningsvirksomheder og servicefunktioner

Delområdet inddeles i 2 detailområder:

Detailområde 1 er området hvor det eksisterende varmeværk er beliggende. Der gives mulighed for yderligere udvidelser af dette formål.

I detailområde 2 kan der etableres datacenter med tilhørende funktioner.

I begge detailområder kan bygninger opføres som længehuse, i 1 etage, med mulighed for indskudt dæk og i en maksimal højde på 10 m.

Bygningerne skal mod Nuffit udføres med facadespring, materialeskift, glaspartier eller kunstnerisk udformning. Støjudløsende elementer i forbindelse med bebyggelse, skal placeres bort fra boligbebyggelse på bagsiden mod Isuliffik.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 04. maj – 29. juni 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 29. juni 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.