By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 2B1-2 Industrivej, Nuuk

1 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 31. januar 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2B1-2 i offentlig høring.

Formål
Nærværende kommuneplantillæg er en ajourføring af det planmæssige grundlag for delområdet og har til formål at fastholde anvendelsen til erhvervsområde samt sikre en tidssvarende udvikling.

Jf. Kommuneplanen 2032 skal behovene for erhvervsområder dækkes på en måde, hvor den grønne struktur ikke forringes. Dette indebærer at eksisterende forbindelser skal holdes tilgængelige og synlige.

Planens formål og principper:

  • At give mulighed for at sammenlægge byggefelter over flere arealer
  • At udlægge byggezoner, der giver mulighed for bebyggelse i 4 etager
  • At sikre de trafikale forhold og styrke de bløde trafikanters gennemgang i området, herunder at styrke stiforbindelsen til Ravnedalen.
  • At udfase muligheden for at oprette portnerboliger i området.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 8. februar – 22. marts 2023. Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 22. marts 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her på høringsportalen, og fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.