By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 2A3-2 MANNGUA, NUUK

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 25. november 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2A3-2 Manngua i offentlig høring.

Formål
Forslaget til kommuneplantillægget opdeler delområde 2A3 i to detailområder. I detailområdet nord for den eksisterende bebyggelse udlægges to nye byggefelter, som muliggør opførelsen af et bosted for børn og unge. Nyt byggeri kan opføres i 1-2 etager og byggefelterne er udlagt således, at der imellem den fremtidige bebyggelse vil være et gårdrum, hvor der foruden rekreative tiltag vil være parkeringsmulighed. Det nyetablerede detailområde forbindes med hovedvejen i Nuussuaq for at styrke infrastrukturen og for at undgå mere pres på den eksisterende boligvej Manngua.

Man har med forslaget fokuseret på at videreføre den eksisterende typologi i Manngua, som hovedsageligt er domineret af 1-familie-, dobbelt- og rækkehuse.  

Den gode forbindelse til det rekreative områder Ravnedalen er bevaret og den interne forbindelse for bløde trafikanter i området er styrket. 

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 22. december 2021 – 02. februar 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 02. februar 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.