By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1C38-2 QULLILERFIK, NUUK

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. februar 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 i 6 ugers offentlig høring

Formål

Med udgangspunkt i ”Projektansøgning Qullilerfik” udlægger forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 5 byggefelter i centerområdet 1C38, med detaljerede bestemmelser for detailområde IV. Byggefelterne kan bebygges med 5 bygningskroppe i 3 til 7 etager og forudsætter etableringen af en offentlig stiforbindelse med 3 opholdsplateauer imellem Imaneq og Radiofjeldet samt indretning af byrum.

Forslaget skal læses i tillæg til det eksisterende kommuneplantillæg 1C38-1.

Den nye mulighed for bebyggelse på fjeldet ved Qullilerfik vil imødekomme byens stigende behov for flere boliger. Planens udlagte byggefelter sikrer kig imellem ny bebyggelse fra fjeldsiden og den eksisterende bebyggelse. Forvaltningen vurderer desuden at etableringen af en offentlig stiforbindelse mellem Imaneq og Radiofjeldet vil komme byens borgere til gode.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 4. marts – 15. april 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 15. april 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.