Anlæg og Miljø

Forslag til KPT 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 14. november 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C16-2 i offentlig høring.

Formål

Forslag til kommuneplantillægget udlægger delområdet til centerformål med mulighed for at etablere fælles funktioner, boliger, institutioner m.v. Med forslaget fastholdes områdets overordnede anvendelse, men det nuværende delområde 1C36 nedlægges og arealet overføres til delområde 1C16 og indgår i den samlede planlægning heraf.

Området opdeles med forslaget i 5 detailområder, hvor der formuleres nye detaljerede bestemmelser for områderne C & E. For detailområderne A, B & D overføres eksisterende gældende bestemmelser, der hermed samles i en plan for området.

Detailområde C: Forslaget giver mulighed for at der sker en byfornyelse af B-1198 (det gamle KNR), og der derved kan etableres ny bebyggelse i op til 5 etager på det udlagte byggefelt.

Detailområde E: Forslaget udlægger byggefelter omkring flere eksisterende enfamiliehuse således at der gives mulighed for udvidelser. Der kan dog maksimalt bebygges et samlet grundareal på 150 m2 i 1 ½ etage med udnyttet kælder, hvor terrænet tillader.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 27. november 2019 – 22. januar 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 22. januar 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.