By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1A18-3 Boligområde ved C. E. Janssensvej, Nuuk

4 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 26. september 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1A18-3 i offentlig høring

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 1A18-3. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Delområdet fastholder sin nuværende afgrænsning og inddeling i detailområde A og B.

Detailområde A fastholder de nu gældende bestemmelser. I detailområde B udlægges 7 byggefelter til opførelse af åben-lav og tæt-lav forsøgsbyggeri. Ved forsøgsbyggeri forstås:

  • Nye eller ændrede byggemetoder, bygningsudformninger og drifts- og vedligeholdelsesmetoder, herunder forsøg med cirkulære løsninger og nye boformer, der har til formål at fremme bæredygtighed.
  • Forsøgsbyggeriet skal give en miljømæssig, social og/eller økonomisk viden.
  • Denne viden skal kunne dokumenteres og måles af uvildig institution.
  • Forsøgsbyggeriet skal kunne gentages og skaleres i en grønlandsk kontekst.
  • Resultater skal være offentlige tilgængelige, så samfundet kan drage nytte heraf.

Baggrunden for kommuneplantillægget er dels den store efterspørgsel generelt efter arealer til nyt boligbyggeri i Nuuk by, dels at gøre det muligt at opføre forsøgsbyggeri, der kan berige interessenter med ny viden inden for arktisk byggeri. Derudover har kommuneplantillægget til formål at udforme planområdet som et attraktivt boligområde, der sammentænker bebyggelse, infrastruktur samt byens grønne og rekreative netværk.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 4. oktober – 15. november 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 15. november 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.