By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik, Qinnqorput

5 år tilbage

Hvad er et kommuneplantillæg?

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen.

Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser:

 •  Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse.
 • Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.
 • Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel.

 • Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området.
 • Bestemmelsesdelen indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de bindende kortbilag.
 • Kortbilag
  • Detaljerede bestemmelser, der viser afgrænsning af området i forhold til skel og byggefelter. Kortet er bindende
  • Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med kortbilag over detaljerede bestemmelser og er bindende.
  • Illustrationsskitse, der viser eksempler på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes. Illustrationsskitser er vejledende og ikke bindende.

Offentliggørelse

Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endelig.

Dette forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 13.3.2019 – 8.5.2019. Bemærkninger skal senest den 8.5.2019 sendes til:

Plan@sermersooq.gl

Eller til

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Postboks 1005

3900 Nuuk

Hvor kan planen læses?

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.