By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 25. juni 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3C8-1 i offentlig høring

Formål

Kommuneqarfik Sermersooq har en overordnet målsætning om, at en del af byudviklingen i Nuuk skal ske ved at fortætte den eksisterende by.

Med dette kommuneplantillæg fastholdes områdets afgrænsning og dets overordnede anvendelse til fællesformål, mens der udlægges et nyt detailområde i den nordlige del, som giver konkret mulighed for offentlig boligbebyggelse. I detailområde A gives der mulighed for at opføre ny bebyggelse i 2 etager. Bebyggelse skal udformes som længehuse eller rækkehuse.
Fremtidig bebyggelse skal indpasses de eksisterende bygningers arkitektur.
Områdets sydlige del kan ikke bebygges og skal henligge i naturtilstand.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 01. juli – 12. august 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 12. august 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.