Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center

5 år tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede på deres møde d. 26.09.2019, at fremsende forslag til kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center i offentlig høring.

Formål

Forslaget inddeler delområdet i 4 detailområder. Her gives der detaljerede bestemmelser for detailområde 1, som muliggør udvidelse af butik i B-2061, skole i B-2315 samt institution i B-1986. Udvidelser til bebyggelse skal have samme højde som eksisterende. Ny bebyggelse må udføres 2 meter over eksisterende bygningshøjde i samme antal etager som eksisterende bebyggelse.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 9.10.2019 – 20.11.2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 20.11.2019 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af det endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.