By- og Boligudvikling

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2B2-5, ERHVERVSOMRÅDET QEQERTAT

3 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 21. august 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat i offentlig høring.

Formål

Nærværende kommuneplantillæg har til formål at sikre Qeqertats fortsatte udvikling som erhvervsområde, og revideres med følgende ændringer ift. det eksisterende plangrundlag:

  • Omfanget af detailområderne A og C ændres, hvor det landfaste areal ved eksisterende tankanlæg udvides med ca. 3.600 m2. Udvidelsen sker som opfyld i søterritoriet syd for eksisterende tankanlæg.
  • Detailområde B udvides lokalt (ved indskrænkning af den nordøstlige del af detailområde A), hvilket muliggør opfyld af ca. 15.000 m2 søterritorie der kan bruges til kajanlæg og relateret havneerhverv.
  • Der udlægges et nyt detailområde, detailområde E, som efter opfyldning kan fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for lager og anden oplagsvirksomhed med krav om kajnær beliggenhed. For detailområde E må bebyggelseshøjden ikke overstige 15 m.

Detailområdernes anvendelse beskrives individuelt:

  • Detailområde A fastlægges til havneformål
  • Detailområde B, C og D fastlægges til havnerelateret erhverv
  • Detailområde E fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for lager og anden oplagsvirksomhed med krav om kajnær beliggenhed.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 16.09.2020 – 11.11.2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 11.11.2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00