Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

5 år tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede på deres møde d. 19.8.2019, at fremsende ” Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut” i 8 ugers offentlig høring.

 Formål

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg fordi forsyningsselskabet Nukissiorfiit vil samle sine funktioner i en bebyggelse. Forslaget til kommuneplantillægget udvider eksisterende delområde 20C6. Delområdet fastholdes som C-område.

Med nærværende forslag til kommuneplantillæg udvides eksisterende delområde 20C6 (center område).
Der udlægges et enkelt byggefelt i delområdet. Her gives mulighed for, at forsyningsselskabet kan samle deres funktioner og interesser i en samlet bebyggelse, der skal huse kontor og lagerbygning med enkelte værkstedsfunktioner, samt oplag i mindre omfang. Disse funktioner har i dag til huse i flere områder spredt rundt i byen.

Forslaget til plantillægget har yderligere til formål at sikre, at B-129, det gamle alderdomshjem, kan ændre funktion eller på sigt saneres.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 28.08 2019 – 23.10 2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 23. 10 2019 og skal    rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.