By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 1C30-4 TUUJUK, NUUK

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 03.02.2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C30-4 i offentlig høring

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at fastlægge byggemulighed til tætlav bebyggelse og etageboliger, samt mulighed for indpasning af institutioner, offentlig og privat service og liberale erhverv.

Kommuneqarfik Sermersooq har en overordnet målsætning om, at en del af byudviklingen i Nuuk skal ske ved byfornyelse og fortætning af den eksisterende by. Herved bevares byens kvaliteter, og byens arealer kan optimeres ud fra både et bæredygtigt og økonomisk standpunkt. Det er politisk besluttet at der skal anlægges 100 offentlige boliger årligt i Nuuk, for at løfte den nuværende boligefterspørgsel.

Tværs gennem området, parallelt med vejen Tuujuk og afvandingsgrøften, planlægges det at fremhæve og udvide det eksisterende rekreative strøg, som danner en grøn kile igennem området.

Kirkegården skal friholdes for bebyggelse.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 14. februar – 11. april 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 11. april 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.