Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 1A15-3 Inussissuaq, Nuuk

4 år tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede på deres møde d. 19.8.2019, at fremsende ” Forslag til

Kommuneplantillæg 1A15-3 Inussissuaq, Nuuk” i 8 ugers offentlig høring.

Formål

Nuuk oplever en stadigt stigende befolkningstilgang. I forbindelse med Kommuneqarfik Sermersooqs fortætningsstrategi, er Inussussuaq udpeget som fortætningsområde, hvilket ligger til grund for forslaget til kommuneplantillægget.

Interessenterne i området har ønsket en yderligere fortætning, og det er kommunens vurdering, at dette er muligt inden for delområdet.
Adgangsvejen til detailområderne B og C er justeret for at tilpasse terrænet, hvilket har afstedkommet en justering af byggefelter i detailområde A. I den forbindelse nedlægges byggefelt 6 og byggefelt 5 udvides som en kompensation herfor.
Byggefelterne i detailområde C  er justeret, og der gives mulighed for at bygge i op til 8 etager.

Flere boligtårne er allerede under opførelse, og denne plan giver mulighed for at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende terræn og de faktiske forhold. Planen er dermed en videreudvikling af det gældende plangrundlag 1A15-2, der blev godkendt den 9.2.2016

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 28.08 2019 – 23.10 2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 23. 10 2019 og skal    rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.