Anlæg og Miljø

Ansøgning om dispensation til opstilling af toilet facilettet ved Radiup Aqqutaa – Ittoqqortoormiit

1 uge tilbage

Offentlig høring vedr. Ansøgning om dispensation til opstilling af toilet facilittet af 20 fod container for turister,  placeret på vestlig side af kaj, Radiup Aqqutaa, KPT 40B1-Ittoqqortoormiut

Ansøgning om dispensation til at opstiller 20 fod continer til toilet facilititter for turister, ved Radiup Aqqutaa, vestlige side af kaj-KPT 40B1-Ittoqqortoormiut , modtaget den 19.04.2024.

Vedlagt tegningsmateriale ved ansøgningen.

Situationsplan af toilet faciliteter

Lovgivning

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse nr. 4 af 25. januar 2024.

§ 37.  Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra arealmyndigheden, jf. dog § 38, stk. 4.

  Stk. 2.  Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealmyndigheden.

  § 45.  En arealtildeling må ikke stride imod de landsplanmæssige interesser, herunder Selvstyrets sektorlovgivning eller de landsplanmæssige interesser i den fysiske planlægning.

  Stk. 2.  En arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder bestemmelserne for det pågældende delområde, som er fastsat i kommuneplanen, jf. §§ 20 og 21

  § 50.  hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens overordnede rammebestemmelser for det pågældende delområde.

  Stk. 4.  Dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboerne eller andre parter, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne eller andre der skønnes at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Høringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes indenfor en frist på mindst 2 uger

Toilet container, ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i kommuneplan delområde 40B1-havneområde ved Radiup Aqqutaa, Ittoqqortoormiut.

I henhold til gældende kommuneplan delområde 40B1-havneområde ved Radiup Aqqutaa, har områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner, oplag og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er ingen detalje bestemmelse for delområde 40B1-Ittoqqortoormiut.  

Dispensation

Det ansøgte område har ingen kommuneplanens detaljerede bestemmelser om bebyggelsens placering.

Opstilling af 20 fod container indholde toilet faciliteter for turister skal holdes ene minimumsafstand på 7,5 m til vejbyggelinie, Radiup Aqquserna, delområde 40B1-havneområde ved Radiup Aqqutaa,-Ittoqqortoormiut.

Kommunen kan dispensere fra kommuneplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Dette fremgår af plan- og arealanvendelseslovens § 50, stk. 1.

Da projektet umiddelbart er i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplantillæg, og da afvigelserne er af mindre omfang, kan kommunen principielt gå ind for projektet.

Sagens videreforløb

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en kommuneplan, når berørte naboer eller andre parter er hørt og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil, jf. planlovens § 50, stk. 4.

Endvidere skal vi i henhold til forvaltningslovens § 19 partshøre berørte parter om sagen, hvis vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter kan vi træffe afgørelse i sagen.

Opstilling af 20 fod container vurderes til at kunne have påvirkning på bruger og vil kunne evt. placeringen, anser vi bruger som part i sagen.

Frist for høringssvar

Kommuneqarfik Sermersooq skal bede om skriftligt svar på høringen senest d. 22. juli 2024.

Svar sendes til:

Reference: BOG-2019-01230-014
lupt@sermersooq.gl cc: sai@sermersooq.gl

eller

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Postboks 1005

3900 Nuuk

Høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling af arealansøgningen.

Har de yderligere spørgsmål til sagen er de velkommen til at kontakte Forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Vi vil efter fristens udløb træffe afgørelse i sagen, og du vil som part i sagen blive orienteret om sagens udfald.

Kopi af dette brev er sendt til ansøger til orientering.