Annoncering af ledigt byggefelt

Attertumut, Lokalplan område 30A6, Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq annoncerer hermed 1 ledigt byggefelt, beliggende i bolig- og institutionsområdet ved Attertumut. Byggefeltets beliggenhed fremgår af annoncens kortbilag.

Boligområdet med overordnede bestemmelser kan ses på kommunens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Areal- og Bygningsmyndigheden.

Byggefeltet er beliggende ved placering for nedrevet B-336. Der er byggepligt på denne grund.

Følgende vilkår vil være gældende for kommende arealrettighedshavere:

  • Delvis nedrevet bygningsdele for tidl. B-336 skal fjernes totalt
  • Bygningen må ikke opføres med mere end 2 etager
  • Bygningen skal opføres til brug for skole-/kollegieformål
  • Bygningen må ikke overstige en højde på mere end 12 meter, målt i forhold til terræn ved indgangsfacaden

Den kommende arealrettighedshaver skal stå for byggemodning af byggefeltet.

Denne private byggemodning omfatter terrænregulering, afvanding af arealet, nødvendige hovedforsyningsledninger; el, tele, vand og kloak samt parkering. Det samlede byggemodningsprojekt skal godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Hvem kan søge?

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.

Ansøgningen skal vedlægges:

  • Beskrivelse af projektet
  • Tidsplan for byggeriet
  • Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at gennemføre projektet

Dokumentationen skal ske i form af bankerklæring. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne projekt.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 31-01-2018, vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefeltet blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 41.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på e-mail: sai@sermersooq.gl