Kvalitetsstandarder på Arbejdsmarkedsområdet

Under arbejdsmarkedsområdet ligger opgaver, der vedrører ledighed, beskæftigelsesfremmende indsatser, revalidering, job- og uddannelsesvejledning samt opkvalificeringstilbud.


Kommuneqarfik Sermersooq har etableret Piorsaaviit i samtlige byer, som er målrettet bogligt svage unge, der ved hjælp af et værkstedsforløb og pædagogisk motivation, hjælpes til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i et uddannelsesforløb.


Kvalitetsstandarderne beskriver, hvad de enkelte ydelser og tilbud konkret dækker over.

Uddannelses- og beskæftigelsesforløb

Mobilitetsfremmende ydelser

Formål

Kvalitetsstandarderne informerer om de indsatser, som kommunen tilbyder inden for ovenstående områder, herunder evt. hvilke kriterier, der skal være til stede, for at en borger kan visiteres til en ydelse. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at borgerne får tildelt ydelser efter de samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq.

En kvalitetsstandard indeholder primært:

  • Ydelsesbeskrivelse
  • Målgruppe
  • Visitationskriterier
  • Kompetencekrav
  • Lovgrundlag

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give både medarbejdere og borgere en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres.

Anvendelsen af kvalitetsstandarder har desuden følgende fordele:
✓ Kvalitetsstandarder gør det gennemsigtigt for den enkelte borger, hvad denne har ret til, når der er behov for hjælp.

✓ Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for visitatorerne, som bestiller og personalet, som udfører plejen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling samt indhold af ydelsen.

✓ Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering

Kompetencekrav

Leverandørerne af ydelserne skal planlægge og udføre den bevilligede hjælp og støtte under hensyn til den enkelte borger, visitationens afgørelse og det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne.
(Kommuneqarfik Sermersooq er leverandørerne, da det er kommunale institutioner og offentligt ansatte, der leverer ydelser til borgerne.)

Af de enkelte kvalitetsstandarder fremgår det, at leverandøren skal sikre, at de medarbejdere der skal løse pleje- og støtteopgaver, i nødvendigt omfang har den rette social- og sundhedsfaglige eller pædagogiske uddannelse.

Det er samspillet mellem opgavens karakter og borgerens helhedssituation, der skal ligge til grund for vurderingen af kompleksiteten i en given opgave. Det er forholdet mellem borgerens situation, opgavens kompleksitet og den enkelte medarbejders kompetencer, der afgør, hvem der skal løse opgaven. Det er derfor den relevante leder hos den enkelte leverandør, der foretager et fagligt skøn og i samarbejde med medarbejderne, afgør hvem der løser en given opgave.

Selvom der er fokus på at alle borgere skal modtage ydelser efter de samme kriterier, uafhængigt af hvor de bor i kommunen, er der visse forskelle i de forskellige byer og distrikter, særligt på grund af udfordringer med rekruttering af uddannet personale. Ved ansættelse af ufaglært personale, vil der dog blive gjort en ekstra indsats i forbindelse med oplæring og indføring i kvalitetsstandarderne, for bedst muligt at kunne leve op til kravene.

Kvalitetsopfølgning

Først og fremmest er det kommunens opgave at sikre kvalitet i den service, som ydes til kommunens borgere. Samlet set forudsætter denne målsætning, at der fokuseres på kvalitet på flere områder:
– Kvalitet i service og ydelser
– Kvalitet i ledelse
– Kvalitet i forvaltning og arbejdsgange
– Kvalitet i arbejdsmiljø

Et af de vigtigste redskaber til at sikre kvalitet er kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det fastsatte serviceniveau holdes, samt at ydelserne dækker borgernes individuelle behov. Der foretages en årlig gennemgang og revidering af alle kvalitetsstandarder, som bliver politisk behandlet og godkendt i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Der føres overordnet ledelseskontrol med at de kommunale ydelser lever op til gældende lovgivning og at forvaltningen leverer det den skal, i forhold til resultat- og servicemål samt politiske målsætninger. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arbejder på at udarbejde service- og kvalitetsmål samt kvalitetssikringsskemaer for de af forvaltningens områder, som endnu ikke har dette.

Visitation

For størstedelen af de ydelser, der fremgår af kvalitetsstandarderne, gælder det, at borgere skal visiteres til ydelsen for at modtage den. I samarbejde med borgeren og f.eks. plejepersonale eller pårørende, vurderer visitatoren borgerens behov for hjælp.

Samarbejdet mellem borger, sagsbehandler, visitator/terapeut og plejepersonale skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til at beslutninger og handlinger sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. Samspillet skal tage udgangspunkt i en ligeværdig dialog med borgeren,
som sikrer at borgerens selvbestemmelse i form af synspunkter, normer og livsstil i videst muligt omfang tilgodeses.

Sagsbehandlingsfrister

Kommunen fastsætter regler for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om støtte jf. handicaplovgivningen, til afgørelsen skal være truffet.

Sagsbehandlingsfristen for ansøgninger om støtte jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap er i 2022 4 måneder.

Hvis der ikke kan træffes afgørelse indenfor dette tidsrum, så skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse, samt en forklaring på hvorfor fristen i dette tilfælde ikke kan overholdes.

Klagevejledning

Hvis borgeren ikke er enig i en afgørelse, har borgeren ofte mulighed for at klage. Klagevejledningen fremgår ved hver enkelt ydelse.

Samarbejde med råd og foreninger

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder vi for at sikre de bedst mulige forhold for vores borgere. Dette gør vi blandt andet ved at have et godt samarbejde med de frivillige interesseorganisationer.

I forbindelse med at tilrettelægge de rette kommunale tilbud for f.eks. ældre borgere og borgere med handicap, samarbejder forvaltningen med råd og foreninger såsom Ældrerådet, Handicaprådet, Røde Kors, Frelsens Hær, Inooqat, gigtforeningen og Kofoeds Skole Nuuk. Gennem samarbejdet med råd og foreninger ønsker kommunen at sikre, at viden og oplevelser fra forskellige parter bringes i spil og bidrager til den bedst mulige udvikling af forvaltningens områder.

For at styrke dialogen mellem kommunen og de frivillige interesseorganisationer afholder forvaltningen løbende dialogmøder med foreninger og råd, hvor aktuelle udfordringer på områderne drøftes.