Går du med ønske om at bo i et rækkehus i et naturskønt område med udsigt til Malenebugten og Ukusissaq?

Nu har du muligheden, da kommunen hermed annoncere byggefelterne 5-10 og 15-21, i boligområdet Pinguaraq til boligbebyggelse, som ledige.


 


Et udpluk af kommuneplantillæggets bestemmelser:

Inde for hvert byggefelt skal mindst bygges følgende antal lejligheder:

  • Mindst 6 boliger til hvert byggefelt 5, 6, 16 og 20
  • Mindst 9 boliger til hvert byggefelt 8, 9, og 17
  • Mindst 12 boliger til hvert byggefelt 10, 15 og 18
  • Mindst 18 boliger til byggefelt 19
  • Mindst 21 boliger til byggefelt 7

Generelt gælder følgende for områderne:

Detailområde

Antal byggefelter i alt

Anvendelse

Maks. antal

Etager

Byggefelter

B

8

Blandet boligområde

3

5-9 og 15-17

C

4

Blandet boligområde

3

10 og 18-20

D

1

Etagebebyggelse

6

21


Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4A6-1, Pinguaraq. Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl.


Byggemodning

Fremtidige arealrettighedshavere i detailområde B skal være opmærksomme på, at der vil blive opkrævet en byggemodningsandel for de allerede etablerede p-pladser samt den interne overordnede byggemodning i detailområdet, det vil sige intern sti/vej, belægning, legeplads m.m.

Byggemodning af detailområderne C og D, står arealrettighedshaverne selv for.


Ansøgning

Kommende arealrettighedshaver skal følge gældende frister og procedurer for ansøgning om arealreservation og arealtildeling.


Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.

Det grundlæggende princip ved lodtrækning er imidlertid, at hver reel ansøger skal have ét lod i lodtrækningen.

Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Når ansøgningerne åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres dette ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret. Dette gælder alle ansøgninger der er omfattet af interessefællesskabet.

Byggefelter

Der kan kun søges på et byggefelt i detailområde B. Det vil sige enten byggefelt 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 eller 17. Der kan i ansøgningen angives en prioriteret liste for de byggefelter ansøgeren ønsker at komme i betragtning til.

I detailområde C og D kan der kun søges på hele detailområder. Det vil sige byggefelterne 10, 18, 19 og 20 for detailområde C, eller byggefeltet 21 for de to etagehuse i detailområde D.

Der kan kun søges på et byggefelt i detailområde B, eller et helt detailområde C eller D. Der kan samlet kun indgives én ansøgning – enten på et byggefelt i område B eller hele byggefelt C eller hele byggefelt D.


Ansøgningen skal vedlægges

  • Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En detaljeret beskrivelse af projektet. Antal boliger med beskrivelser af materialer mv.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv, kommuneplantillægget for det pågældende område/byggefelt der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 1. november 2019 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud den 12. november 2019 kl 10 i møderum 1 på rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk. Lodtrækningen er åben for alle.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?