Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. April 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Ordinært møde - Nuuk Lokaludvalg

Dagsorden

Mandag den 9. april 2019 kl. 16.30-18.30

Medlemmer
Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen
”Ari” Hansine P. Rasmussen
Naleraq Eugenius

Afbud
Aviaq Brandt

Indkaldt
Esmar Bergstrøm

Godkendelse af Dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes som den foreligger.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmerne bedes give sekretariatet besked, hvis de allerede på nuværende tidspunkt ved om de har mulighed for at deltage i det fælles Lokaludvalgsseminar d. 10 og 11. juni på Hotel Hans Egede.


Samtlige Lokaludvalgsmedlemmer fra Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit vil deltage.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på Udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

4A: Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.

Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.


Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo april 2019 som følger:

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning (januar – april 2019)

 

 

 

2010

Nuuk Sneskulptur festival

 

Op til 120.000

110.773

Historisk skiltning

 

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

I alt

323.777 kr.

149.570 kr.

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

 

Kr. 3.970.000

 

Kr. 149.570

 

Kr. 3.820.430

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Forslag – udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalget

Sagsfremstilling

5A: Forslag – udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalget

Den 26. Marts 2019 har Lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer indsendt forslag til dagsordenen om udarbejdelse af en årlig aktivitetsplan for Lokaludvalget.

Arnarissoq Fleischer ønsker, at Lokaludvalget drøfter udarbejdelsen af en langsigtet og håndgribelig aktivitetsplan, hvor borgerne involveres.

Bemærkninger fra sekretariatet:
Sekretariatet støtter op om forslaget og vil gerne være behjælpelig under udarbejdelsen af aktivitetsplan eller eventuelle målsætninger. Det kunne for eksempel være, at Lokaludvalget havde en målsætning om at man inden for valgperioden, lavede et større projekt i hver bydel med involvering af borgerne.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter forslaget om udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalgene

Beslutning
Det besluttes at der skal indkaldes til et fælles arbejdsmøde om dette.

Forslagsstiller Arnarissoq Fleischer bedes indkalde til arbejdsmødet.

Forslag - Interaktiv Park

Sagsfremstilling

5B: Forslag - Interaktiv Park

Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius, har d. 29. januar fremsat forslag om drøftelse af en interaktiv Park i Nuuk. På Nuuk Loaludvalgs ordinære møde d. 12. Februar 2019, blev det dog besluttet at rykke dagsordenpunktet til et møde, hvor forslagsstiller Naleraq Eugenius kunne være til stede. Dagsordenpunktet fremsættes derfor på nærværende møde d. 9. april 2019.

Formålet med initiativet er, at give Nuuks borgere mulighed for at få nye oplevelser med interaktiv kunst og teknologi og skabe en udstilling for alle, som ikke er bare kunst, men bevægende værker som bliver påvirket af publikummets tilstedeværelse.Tiltaget vil være en meget ny ting, da der ikke tidligere har været interaktive installationer i byen. Naleraq Eugenius, har fået kontakt til Teamlab, som laver interaktive installationer målrettet familier og børn. Teamlab kunne være en mulig samarbejdspartner i tiltaget: https://www.teamlab.art/

Alle projektions installationsværker som bliver vist fra Teamlab kan vælges og tilpasses ifølge rummets mål og grænser. Der er mange af installationerne som passer rigtig godt til børn og unger, dog også til de ældre. Udfordringen til dette arrangement er at finde den rette lokation, som fungerer med de mål og grænser der er.

Arrangementet kunne opstartes i mindre skala til at begynde med, det vil komme an på hvad for en rum/location der kan skaffes. Det er meget vigtigt, at der bliver etableret en arbejdsgruppe som kan arbejde med planlægning, og samarbejde med den japanske Teamlab gruppe eller andre installationskunstnere. Budgettet vil blive udviklet med arbejdsgruppen og de andre samarbejdspartnere, derfra vil man også bruge andre fondsmidler til at udvikle projektet og virkeliggøre det.

Bemærkninger
Kultur og Event Afdelingen har følgende bemærkninger:
Kultur og Event støtter principielt op omkring projektet. Det er et spændende og nytænkende initiativ, der vil være et opfriskende indslag i Nuuks gadebillede. Såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet anbefales det at inddrage By- og Planafdelingen. Hertil vurderes det, at det vil være muligt at søge midler i Sermeq puljen.

Indstilling
Der indstilles til:
- at Lokaludvalget drøfter muligheden for igangsættelse af initiativ om interaktiv kunst samt organiseringen heraf

Bilag
1. kort projektbeskrivelse

Beslutning

Det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet og at der nedsættes en arbejdsgruppe med andre relevante interessenter og aktører, heriblandt Kommunens Kultur og Event afdeling.

Debat om lufthavnen

Sagsfremstilling

5C: Debat om lufthavnen

Den 18. marts 2019 har sekretariatet modtaget henvendelse fra lokaludvalgsmedlem Moses Masik Marcussen-Mølgaard, som foreslår at Lokaludvalget på næstkommende møde drøfter Lokaludvalgets rolle i forhold til debatten om placering af lufthavnen i Nuuk.

I henvendelsen står der blandt andet:

”Som medlem af lokaludvalget, er mit forslag, at vi fra lokaludvalget skal diskutere om vi vil gøre noget i forhold til beslutningerne om lufthavnene. Dette emne vedrører og rammer alt for mange borgere til at vi ikke deltager på en eller anden måde. Det synes jeg vi har pligt til at tage en diskussion til næste møde, før der bliver besluttet noget politisk, uden borgerlig meningsmåling.”

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter henvendelsen

Bilag
1. Henvendelse fra Moses Masik Marcussen-Mølgaard pr. 18. marts 2019.

Beslutning

Det blev besluttet, at Lokaludvalget ikke kommer til at repræsentere én samlet holdning i sagen om lufthavnen. Hertil blev Lokaludvalget nedsat efter beslutningen om lufthavnen i Nuuk var truffet og Lokaludvalget har derfor ikke haft mulighed for at involvere sig rettidigt i processen, som nu er meget fremskreden. Nuuk Lokaludvalg vil derfor ikke involvere sig i sagen på nuværende tidspunkt.

 

Herudover blev det drøftet, at Lokaludvalget fremadrettet ønsker at arbejde for mere borgerinvolvering og en anderledes form for høringer end dem man normalt ser, i forbindelse med eksempelvis anlægsarbejde og kommuneplantillæg.

Promovering af Lokaludvalget på facebook

Sagsfremstilling

5D: Promovering af Lokaludvalget på facebook

På Lokaludvalgets møde d. 11. Marts 2018, blev der fremsat ønske om at Lokaludvalget på næstkommende møde skulle drøfte hvordan Lokaludvalgets facebook side skulle administreres og hvilket indhold der skulle lægges op på siden.

Det blvv blandt andet foreslået, at konkret indhold til siden, skulle besluttes månedligt i forbindelse med Lokaludvalgets ordinære møder.

Lokaludvalget har selv ansvar for at administere deres facebook side.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Lokaludvalget drøfter promovering af Lokaludvalget på facebook samt fremtidig plan for administration af deres facebook side

Beslutning

Det besluttes, at facebook siden anvendes i en prøveperiode. Nadia Aviaq Olsen er ansvarlig for facebooksiden i prøveperioden

Ansøgning – Nordisk Koncertkor

Sagsfremstilling

5E: Ansøgning – Nordisk Koncertkor

Lokaludvalget har d. 7. marts 2019 modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Nordisk Koncert kor. Der søges om 100.000 kr. til at gennemføre en koncerten ”hvor himmel og hav mødes”. Koncerten er en del af Nuuk Nordisk Kulturfestival og afholdes d. 7.-13. oktober 2019 om bord på et af Arktisk Kommandos inspektionsskibe.

Ifølge ansøgningen er formålet med koncerten er:

At gennemføre en koncert med havet som tema, sammen med vertikaldanser Maliina Jensen, om bord på et af Arktisk Kommandos inspektionsskibe og dermed give Nuuks borgere en helt unik koncertoplevelse. (…) Projektet bliver fælles en hyldest til havet og samhørigheden i Norden gennem sang og dans, og med Arktisk Kommandos inspektionsskib som den fysiske ramme for hyldesten.”

Det forventes at der skal være i alt 2 opvisninger og at koncerten kan blive set af op til 200 publikummer.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning, projektbeskrivelsen og budget.

Bemærkninger fra Sekretariatet
Nuuk Lokaludvalg har i 2018 støttet Nordisk Koncertkor med 100.000 kr. til opførsel af nytårskoncert.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

  Bilag
  1. Ansøgning fra Nordisk Koncertkor

  2. Projektbeskrivelse

  3. Budget

Beslutning

Nuuk Lokaludvalg synes at er en spændende idé, men bemærker at det er et højt budget for 2 forestillinger. Nuuk Lokaludvalg imødekommer delvist ansøgningen og tilbyder at tildele 34.000 kr. under forudsætning af at projektet gennemføres.
De 34.000 kr. er øremærket til:

 

 • Honorar, Vertikaldanser Maliina Jensen: 22.000,00
 • Honorar, Pianist eller anden musiker: 12.000,00
Ansøgning - International Museumsdag

Sagsfremstilling

5F: Ansøgning – International Museumsdag

Lokaludvalget har d. 15. marts 2019 modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Nuuk Kunst Museum. Der søges om i alt 26.000 kr. til at virkeliggøre den internationale museumsdag med efterfølgende udstilling og performance art fra d. 18. Maj – 31. Juli 2019.

Ifølge ansøgningen er temaet og formålet med den internationale museumsdag følgende:

”Tema: Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition. Med årets tema på den nationale museumsdag, har kunstmuseet et samarbejde med Natascha Pedersen om at levendegøre Nuuk Kunstmuseums kunstsamling. På denne måde ønsker vi at skabe bro mellem kunstmuseets samling og moderne kunstformer i Grønland. Natascha vil finde inspiration i kunstmuseets kunstsamling, og der vil blive udarbejdet fire looks, som skal styles på fire modeller.

De fire modeller skal så være en del af kunstmuseets udstilling i samlingen i 2 timer den 18. maj. Det vil være en form for performance, hvor modellerne bevæger sig i kunstmuseets udstillingsrum. Der vil være tilknyttet en fotograf. Projektet skal munde ud i en udstilling af fotos fra eventet ifm. med Nationaldagen den 21. juni.

Herefter vil der være en artisttalk med Natascha Pedersen. Fotos vil også blive brugt på kunstmuseets sociale medier, Natascha Pedersens egne platforme for sociale medier, Colourful Nuuks branding af Nuuk Eventet vil på denne måde nå længere ud end kunstmuseets vægge. ”

Målgruppen er borgere i alle aldersgrupper, kunst- og kulturinteresserede. Arrangementet er gratis, og åbent for alle.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning, projektbeskrivelsen og budget.

Bemærkninger fra Sekretariatet
Der er søgt om 30.000 kr. hos kommunens Sermeq pulje.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

  Bilag
  1. Ansøgning, projektbeskrivelse og budget

Beslutning

Nivi Christensen forlader lokalet, da hun som leder af kunstmuseet erklærer sig inhabil.

Det besluttes, at Nuuk Lokaludvalg tildeler 26.000 kr. til formålet og håber at projektet kan være med til at sætte Nuuk på det internationale landkort.

Ansøgning – Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019

Sagsfremstilling

5G: Ansøgning – Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019

Lokaludvalget har d. 27. marts 2019 modtaget ansøgning fra Nordens Institut i Grønland (NAPA) om økonomisk støtte til afholdelse af Nuuk Nordisk 2019. Festivalen finder sted 7.-13. oktober 2019, hvor 250 grønlandske og udenlandske kunstnere gennem ugen vil stå bag mere end 300 events, forestillinger, koncerter, kulturdebatter m.m. Der søges om i alt 300.000 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”(…) Festivallen vil sætte nordisk samarbejde og kultur på dagsorden i Grønland. Vi vil skabe bro mellem Nuuk og resten af Norden.

Nuuk Nordisk er for alle borgere i Nuuk. Festivalen afholdes hvert andet år og det er ambitionen

at den bliver mere og mere selvkørende, hvilket betyder at de der har råd, også skal finde

programmet så attraktivt at de vil betale for det. Men vi vil også have børn, unge og de der ikke

har råd med i den folkefest vi ønsker at skabe. Og dér er vi fuldstændig afhængige af bl.a.

Lokaludvalgets støtte. Vi har i 2019 et særligt fokus på børn og unge og deres muligheder for at

være kreative skabende individer, der har mulighederne og rammerne til at tage initiativ. Samtidig

skal Nuuk Nordisk være ligestillet - både ift. køn men også sprog, tilgængelighed og økonomi.

Under dette års festival har storgruppen af samarbejdspartnere valgt, at have et fælles tema som

er “HJEM”. Hjem kan forstås og tolkes på forskellige måder og nogle af de mest oplagte

undertemaer kan være “Velkommen hjem til Nuuk”, “Hvem har hjem hvor?”, “Hjemmelavet”,

“Ens og forskellige hjem”, “Hjemve” og mange andre fortolkninger. Vi håber derved at skabe en

rød tråd gennem festivalens program.

Det er vigtigt for festivalen, at lade kunst og kultur være tilgængelig for så mange som muligt -

heri også Nuuk Nordisk’ eget program. Derfor vil vi med jeres hjælp uddele gratis armbånd til

hjemløse i Nuuk og andre underrepræsenterede grupper i byen. Mange aktiviteter, blandt andet

program i det offentlige byrum og offentlige institutioner, vil gøres gratis og frit for alle borgere

at deltage i (…)”

Bemærkninger fra sekretariatet:

I 2019 er har Kommuneqarfik Sermersooq støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning – Nuuk Nordisk

Beslutning

Det besluttes, at Nuuk Lokaludvalg tildeler 300.000 kr. til formålet.
6 stemte for, 1 stemte imod og 1 stemte blankt.  

Ansøgning - Uanga Timera Projekt

Sagsfremstilling

5H: Ansøgning - Uanga Timera Projekt

Den 27. marts 2019 har Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius fremsendt forslag/ansøgning om økonomisk støtte til projektet Uanga Timera, som er et teaterstykke målrettet 1-3. klasses skolebørn i alle folkeskoler. Nuuk Lokaludvalg søges om i alt 200.000 kr.

I projektbeskrivelse for Uanga Timera, står der blandt andet:

” Formålet med dette teaterstykke, er og give børn værdifulde værktøjer til at reagere i tilfælde af et problem scenarie, så børnene knan reagere hurtigere før problemet, bliver værre. Teaterstykket skal vises i klasseværelserne så børnene føler sig trygge sammen med deres klassekammerater. Derfra kommer forestillingen til at vise både den dårlige og gode opførsel, som børnene kan lære af, og dem vil vi gerne præsentere ved at bruge sang og musik, og de visuelle papkostumer, som kommer til at blive lavet af Teater Trattofon fra Sverige.

Stykket kommer til at blive instrueret af Nalle Laanela, som også har instrueret ”Kaassassuk” og ”Juulimaaq”. Skuespillerne kommer til at være Nukakkuluk Kreutzmann og Klaus Geisler, uddannet skuespillere fra Grønland, og Hans-Ole som kommer til at spille med musikken og teknik ved siden af. Vi samarbejder med børneorganisationer, så alle kan lære noget af det teaterstykke, så vi også kan være opmærksomme på specifikke problemstillinger, som kan opstå ved sådanne forestillinger.”

Teaterstykket laves ud fra et teaterkoncept, som kaldes for ”forum teater”. Forum teater bliver ofte brugt med henblik på at involvere publikummet når der opstår et problem i forestillingen, hvor publikum bedes om at deltage i at løse problemet. På denne måde kommer der til at være dialog med børnene i forløbet.

Bemærkninger fra sekretariatet:

Forvaltning for Børn og Skole bemærker, at forvaltningen ikke tidligere har hørt om dette projekt og kunne godt tænke sig at høre mere om projektets formål og tankerne bag. Såfremt der skal foregå forestillinger eller anden aktivitet i skolernes undervisningstimer, skal dette planlægges i tæt dialog og samarbejde med skolelederne, således at projektet bliver koordineret med andre tiltag på området, herunder eksempelvis skolernes samarbejde med børnerettighedsorganisationen MIO og Nakuusa. Forvaltning for Børn og Skole anbefaler, at Nuuk Lokaludvalg ikke tildeler økonomisk støtte til formålet før der er indledt en dialog mellem Projekt Uanga Timera og Forvaltning for Børn og Skole.

Kommunens Kultur- og Eventafdeling bemærker endvidere, at de gerne fra administrativ side af så at projektet ved gennemførelse blev tilbudt til skolerne via Kulturrygsækken.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

1. Ansøgning/forslag

2. Overordnet budget for projektet

3. Projektbeskrivelse – DK

4. Projektbeskrivelse - KAL

Beslutning

Naleraq Eugenius forlader Lokalet, da han erklærer sig inhabil i sagen.

Nuuk Lokaludvalg beslutter at støtte projektet med 100.000 kr. under forudsætning af at Forvaltning for Børn og Skole giver en positiv tilbagemelding på et fremadrettet samarbejde om Uanga Timera. Sekretariatet er ansvarlig for at indhente fornyede bemærkninger fra Forvaltning for Børn og Skole.

Ansøgning – Sisorarfiit, pistemaskine

Sagsfremstilling

5I: Ansøgning – Sisorarfiit, pistemaskine

Lokaludvalget har d. 28. marts 2019 modtaget ansøgning fra Sisorarfiit om økonomisk støtte til indkøb af ny pistemaskine. Der søges om i alt 2.746.812 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

“(...) Aktuelt foreligger der et akut behov for midler til indkøb af ny maskine.

Fonden råder over 4 pistemaskiner, hvoraf den nyeste er fra 2015. De 3 andre er

henholdsvis fra 1992, 1997 og 2007. Alle 3 maskiner er medtaget af slid, og vi

oplever jævnligt nedbrud. Kommunen har grundet besparelser ikke mulighed for at

yde ekstraordinære tilskud til en ny maskine og vi har derfor valgt at forsøge selv at

finde penge. Det skal nævnes at 1 ny maskine vil kunne erstatte 2 af de gamle og vi

vil derfor kunne opretholde samme niveau af løjper og pister som før.

Sisorarfiit er en erhvervsdrivende fond. Fonden modtager ca. kr. 2,7 millioner pr år i

drifttilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq. Den årlige samlede omsætning er ca. kr.

4,5-5 millioner.

Sisorarfiit driver 3 skilifte, med ca. 2 km pister, 20 km langrends løjper samt 5 km

snescooterspor. (…) Det er gratis for børn og unge samt pensionister op til 18 år, at benytte alpin anlæggene i hverdagen. Langrendsløjper er gratis at benytte for alle byens borgere, turister, besøgende etc. og i øvrigt består Sisorarfiit´s primære opgave i, at sørge for at byens borgere har mulighed for at udnytte vinteren med sunde og givende udendørs aktiviteter.”

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

1. Henvendelse og udvidet ansøgning fra Sisorarfiit

2. Ansøgning – Sisorarfiit

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkninger:

Nuuk Lokaludvalg anerkender behovet for en ny pistemaskine og vigtigheden af at man I Nuuk kan tilbyde både alpin- og langrendsløjper af god kvalitet.


Økonomiudvalget har d. 13. december 2018 godkendt, at Lokaludvalgets overordnede puljemidler for 2019 fordeles over 6 overordnede kategorier, således at midlerne anvendes så bredt som muligt og til gavn for flest mulige borgere i alle aldersgrupper. Lokaludvalget her dermed ikke mulighed for at tildele størstedelen af deres samlede årlige budget til et enkelt formål.

Nuuk Lokaludvalg anbefaler at Skiliften og Kommunen går i dialog om at finde en løsning på problemet.

Ansøgning – Chefs in Residence, Sermersooq Business Council

Sagsfremstilling

5J: Ansøgning – Chefs in Residence, Sermersooq Business Council

Lokaludvalget har d. 28. marts 2019 modtaget ansøgning fra Sermersooq Business Council om økonomisk støtte til projektet Chefs in Residence. Der søges om i alt 170.200 kr.

Ansøgningen og projektbeskrivelse er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og 2.
I ansøgningen står der blandt andet:

”Chefs in residence projektet er en udveksling af dygtige kokke mellem Nuuk og Austurland (Øst Island) Projektet har til formål at:

 • inkludere lokalsamfundet i dialogen om lokal madkultur og fødevarer

 • skabe innovation og udvikling på fødevareområdet, ved at teste, involvere og evaluere

 • skabe udveksling blandt fagfolk for personlig og faglig udvikling, et udvidet råvare kendskab og ny inspiration

 • være vært for hinanden, og opleve egen hverdag med nye øjne. Dét vi plejer at gøre, er måske unikt for andre?

 • etablere grundlag for et fast samarbejde, som kan tilbyde ”Chefs in Residence”- udveksling fremadrettet

 • samarbejde på tværs af Nordatlanten og brancher, og dermed tilbyde spændende events, der skaber rejse- og bo-lyst

 • brande og markedsføre Austurland og Colourful Nuuk som maddestinationer i Nordatlanten.

Projektet inkluderer lokalsamfundet og erhvervslivet, ved at danne grundlag for udvikling af spændende events og/eller workshops med udgangspunkt i lokal madkultur og lokale råvarer.”

Bemærkninger fra sekretariatet:

Kultur og Event afdelingen støtter op om ansøgningen. Kultur og Event afdelingen ser stort potentiale i samarbejdet med Austurland og den vidensdeling projektet medfører.

Derudover håber vi på at blive inviteret i udviklingen af projektet i Nuuk og er klar til at bidrage med ressourcer i forbindelse med afholdelse af arrangementer for lokalsamfundet.

I forhold til gennemførelse vil vi henvise til, at Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019 afholdes i Nuuk i uge 41. Det kunne være gavnligt at afholde residence programmet i denne periode.

Afdeling for Vækst og Bæredygtighed støtter sagen og håber at der kan opstå synergi mellem Food-LaB og Chefs in Residence. Alle initiativer, der støtter op omkring udvikling af gastroområdet vil være med til at styrke turismen.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

 1. Ansøgning

 2. Projektbeskrivelse

 3. Budget

Beslutning

Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkning:
Lokaludvalget synes at projektet er en rigtig god idé, men projektet imødekommer ikke i tilstrækkelig grad Lokaludvalgets tildelingskriterier i forhold til at nå bredt ud og involvere borgere og lokalområder i Nuuk.

(5 stemte i mod, 2 stemte blankt og 1 stemte for).

Ansøgning – Projekt Law Shifters, Nuuk Kunstmuseum

Sagsfremstilling

5K: Ansøgning – Projekt Law Shifters, Nuuk Kunstmuseum

Lokaludvalget har d. 2. april 2019 modtaget ansøgning fra Nuuk Kunstmuseum om økonomisk støtte til demokratiprojektet Law Shifters der skal foregår juli-december 2019.
Der søges om i alt 60.000 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”Projektet Law Shifters får unge mennesker til at diskutere deres politiske holdninger, etiske synspunkter og sans for retfærdighed, idet de gendømmer rigtige retssager og skriver nye lovforslag, som reflekterer den virkelighed, de er en del af i dag.

Vi søger penge til at workshops målrettet skoler i Nuuk og til en lovmaskine på Nuuk Kunstmuseum samt en lille transportabel én, som kan komme rundt i byen, fx på skolerne, i kommunens borgerservice, til events under Nuuk Nordisk mm.

Law Shifters består af en lovmaskine, som udstilles på Nuuk Kunstmuseum, hvor børn og unges lovforslag suges ind. Disse lovforslag skriver advokater om til et juridisk sprog, som løbende publiceres via plakater i byrummet samt på internettet på Law Shifters hjemmeside samt på Nuuk Kunstmuseums hjemmeside og Facebookside. Samtidig vil der være workshops som en del af skoletjenesten på museet, hvor skolebørn og studerende skal gendømme ældre retssager i samarbejde med advokater.

Projektet bliver også en del af Nuuk Nordisk Kulturfestival i oktober 2019 i et samarbejde med NIPÅ, Nordens Institut på Åland. Åland er også et selvstyre og under festivalugen vil grønlandske børn og unges lovforslag blande sig i byrummet med ålandske børn og unges lovforslag.

Målgruppen er Børn og unge. Men alle besøgende på kunstmuseet kan aflevere lovforslag til lovmaskinen og reflekterer over, hvad en lov er.”

Bemærkninger fra sekretariatet:
Dele af projektet kører som en del af Kunstmuseets skoletjeneste i samarbejde med kommunens kulturrygsæk, hvor der årligt er ca. 1000 skolebørn fra Nuuk igennem. Det bliver et forløb/workshop, som foregår på museet, som lærerne selv booker.

I forhold til andre dele af projektet vil det være relevant at samarbejde med Forvaltning for Børn og Skole om at få formidlingen af projektet og projektets produkter; plakat, bog og film ud på skolerne.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning
2. Projektbeskrivelse, budget, samarbejdsaftaler

Beslutning

Nivi Christensen forlader lokalet, da hun som leder af kunstmuseet erklærer sig inhabil.
 

Det besluttes at Lokaludvalget tildeler 60.000 kr. til formålet.
Lokaludvalget synes at det er en rigtig god idé og håber at skolerne vil tage godt i mod projektet, som kan være med til at skabe demokratiforståelse hos de yngre generationer.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Vækst og Bæredygtighedssekretariatet og by- og planafdelingen i kommunen har henvendt sig til Lokaludvalget og bedt Lokaludvalget om at stille med et medlem til en arbejdsgruppe om bedre skiltning i byen. Nivi Christensen vælges som repræsentant til arbejdsgruppen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet fremsendes pr. email til godkendelse.

Referatet blev godkendt fredag d. 12. april kl. 12.00