Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
10. September 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen

Arnarissoq Fleischer

Moses Masik Marcussen- Mølgaard

Ujammiugaq Engell

Poul Petersen

Finn Meinel

Aviaq Brandt

Nadia Aviaq Olsen

"Ari" Hansine P. Rasmussen 

Naleraq Eugenius

 

Afbud

Aviaq Brandt

Nadia Olsen

Finn Meinel

Jesper Olesen

 

Indkaldt

Esmar Bergstrøm

Jutho Wilche 

Agnetha Mikka Petersen

 

Esmar Bergstrøm har meldt afbud samme dag. Der er ikke indkaldt suppleant for ham. Hansine Ari P. Rasmussen  og Arnarissoq Fleischer var ikke med til mødet.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Fra Sekretariatet

- Der er fundet en afløser af sekretæren, som er blevet konstitueret i en anden stilling. Vedkommende tager over fra næste møde i oktober. Indtil da, kan henvendelser sendes til Nuuk Lokaludvalgets mail.

- Udvalg for Børn og Families udvalgsrejse til Nuuk er udsat, der foreligger ikke ny dato.

Fra formanden

- Orientering om medlemskab af arbejdsgruppe omhandlende problemer udenfor Nuussuup Pisiffia

Taget til efterretning.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.

Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er medio august 2019 som følger:

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

Mødeforplejning (januar – september 2019)

 

7700

Nuuk Sneskulptur festival

120.000

120.000

Historisk skiltning

20000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner

152.990

0

(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

34.000

34.000

International Museumsdag - Nuuk Kunstmuseum

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

300.000

300.000

Uanga Timera - teaterprojekt på skolerne

100.000

100.000

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

60.000

60.000

Teater: Narsarsuaq/Slette. My home is where my heart is

200.000

200.000

Pinnersaat, smykkeudstilling, Nuuk Kunstmuseum

65.000

65.000

Gadefest/Nabolag loppemarked, Asiarpak

5100

5100

Josef Tarrak Teater målrettet unge

251.920

251.920

20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat

40600

 

Ningyo i Japan

100000

 

Kunst i Blokkene

93000

 

50-årsdagen for eksplosionen i Blok 5

29000

 

Bardomshjem, Nuuk Lokalmuseum

40000

 

Lumnious Greenland

243123

 

Myter og sagn i Norden

55800

 

Nationaldragt i Børnehøjde

10000

 

I alt

1977320

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 1.977.320

Kr. 1.992.680

Indstilling

Der indstilles til:

  • at orienteringen tages til efterretning

     

Taget til efterretning med en bemærkning om at status skal opdateres og at medlemmerne opfordrer hinanden til at udarbejde forslag til dagsordenen.

Status på projekter i Qinngorput

Sagsfremstilling

Herunder torvedag

- Torvedag på søndag den 15/9: Nivi har gjort det meste klar. Der skal være jakker til arrangementet til Agnetha Petersen og Jutho Wilche i forbindelse med arrangementet.  

- Orientering om et evt. samarbejde med Jonas Elgaard, som er kommet med et forslag om shelter i Qinngorput. Nivi Christensen arbejder videre på forslaget. 

 

Beslutninger

Sagsfremstilling

Tanker angående driften af den nye bræt

Sagsfremstilling

Punkt fra formanden

Udvalgets udtalelse lyder sådan:

- Der ønskes at borgerne inddrages mere i forbindelse med valg af stedets navn, herunder fiskere og fangere. Det skal overvejes om stedet skal hedde Kalaaliaraq, da det er det oprindelige navn. Udvalget vil opforde til at der reklameres for salget, evt. gennem de sociale medier og at der skal være betalingskort for at undgå sort salg. Det er vigtigt at hygienen er i højsædet ved stedet. Kommunen skal være opmærksom på bygningen overfor stedet, da det kan være farligt for fangere og fiskere at færdes ved området pga. forfald i bygningen.

 

Anmodning om udtrædelse

Sagsfremstilling

Medlem af lokaludvalget, Nadia Olsen, har anmodet om at udtræde fra lokaludvalget, da hun er blevet medlem af Kommunalbestyrelsen pr. 27. august 2019:

".. Hermed bekræfter jeg med at jeg vil træde ud af lokaludvalget, pga. At jeg er blevet medlem af kommunalbestyrelsen pr. 27 august 2019.
-Udvalgsmedlemmerne må selv vælge om de gerne vil arbejde videre mht. Hal timerne. Hvor borgere kan dyrke idræt sammen.
-Studenterhuset vil jeg tage selv op i kom.bestyrelsen når jeg kan det. Men det ville bare styrke projektet hvis der bliver ønsket også fra lokaludvalget. Så opfordring til dem som gerne arbejde sagen videre på.

Jeg er åbent for at blive kontaktet med det ovennævte emner - også ville gerne støtte lokaludvalgets arbejde fremover, og deltage i nogle arrangementer og måske enda hjælpe til om det er ok fra deres side. "

Hvis det godkendes at Nadia Olsen udtræder af lokaludvalget, bliver det Esmar Bergstørm der bliver medlem af lokaludvalget i stedet

Indstilling

- at det godkendes at Nadia Olsen udtræder fra lokaludvalget og

- at det tages til orientering at Esmar Bergstørm bliver medlem, hvis Nadia Olsens anmodning godkendes.  

Punktet godkendes og det tages til efterretning at esmar bergstrøm bliver medlem med en bemærkning om at  Ujammiugaq Engell overtager arbejdet med de sociale medier.

Evt.

Sagsfremstilling

Moses Masik: Vil gerne arbejde med inddragelse af studerende ved GU og Ilisimatusarfik.

Nivi Christensen: Vil gerne arbejde for at der laves et forslag om at der afsættes 100.000 kr til projekter øremærket for unge.

Naleraq Eugenius: Kontakter sekretæren om tekniske spørgsmål.

 

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes via mail.