Borger

Annoncering af ledigt byggefelt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Attertumut, Lokalplan område 30A6, Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq annoncerer hermed 1 ledigt byggefelt, beliggende i bolig- og institutionsområdet ved Attertumut. Byggefeltets beliggenhed fremgår af annoncens kortbilag.

Boligområdet med overordnede bestemmelser kan ses på kommunens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Areal- og Bygningsmyndigheden.

Byggefeltet er beliggende ved placering for nedrevet B-336. Der er byggepligt på denne grund.

Følgende vilkår vil være gældende for kommende arealrettighedshavere:

Den kommende arealrettighedshaver skal stå for byggemodning af byggefeltet.

Denne private byggemodning omfatter terrænregulering, afvanding af arealet, nødvendige hovedforsyningsledninger; el, tele, vand og kloak samt parkering. Det samlede byggemodningsprojekt skal godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Hvem kan søge?

Ansøgningen skal vedlægges:

Dokumentationen skal ske i form af bankerklæring. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne projekt.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 31-01-2018, vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefeltet blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 41.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på e-mail: sai@sermersooq.gl