Sygdom – Indkomst under

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.

Så længe du er arbejdsdygtig, har du pligt til at varetage dit arbejde. Bliver du syg, kan det dog blive nødvendigt ikke at møde på arbejde, indtil du er rask. Som offentlig ansat, har du visse rettigheder og pligter i forbindelse med din sygdomsperiode.

Pligter
Når du har et arbejde, har du en række pligter over for din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Bliver du syg og er du derfor ikke i stand til at varetage dit arbejde, skal du:

  • På din første sygedag kontakte din arbejdsgiver og oplyse at du er syg
  • Dokumentere at du er syg ved hjælp af en lægeerklæring, hvis du er syg i 3 dage eller mere

Din arbejdsgiver kan forlange, at du dokumenterer din sygdom ved hjælp af en lægeerklæring allerede fra første sygedag.

Dokumentation for sygdom sker som hovedregel i form af en lægeerklæring. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, skal arbejdsgiveren betale for den.

Rettigheder
Er du syg og kan du derfor ikke varetage dit arbejde, kan du som offentligt ansat have ret til løn under sygdom. Det betyder, at du kan have ret til at få løn i den periode du er syg. Om du har ret til løn under sygdom afhænger af, hvordan du er aflønnet:

  • Er du månedslønnet, har du som hovedregel ret til løn under sygdom. For at kunne få løn under sygdom, skal du sygemelde dig i henhold til arbejdsstedets regler herom, og hvis du har specielle aftaler omkring sygefravær, skal disse også overholdes
  • Er du timelønnet, har du ikke ret til løn under sygdom. I stedet for har du ret til sygedagpenge. Vil du søge om sygedagpenge, skal du henvende dig til dit lokale arbejdsmarkedskontor

Bemærk
Den overenskomst, du er ansat efter, kan fastlægge yderligere restriktioner på dine rettigheder til løn under sygdom.