Skolepolitik

På denne side kan du læse kommunes politik på skoleområdet.

Vores vision: En åben og inddragende folkeskole – hvor vi løfter i flok

Folkeskolen skal være et fælles anliggende for elever, lærere, forældre, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Skolen skal være et sted, hvor forældrene involveres og inddrages i deres børns skolegang og sammen med lærere og ledere løfter i flok og tager et fælles ansvar for elevens udvikling, undervisning og dannelse. For at løfte i flok er det af væsentlig betydning, at vi i kommunalbestyrelsen og vores forvaltning bidrager hertil. Vi vil skabe et gensidigt samarbejde, hvor vi kan udveksle erfaringer, lære af hinanden og sammen tage ansvar for at udvikle vores folkeskoler.

Derfor vil vi:

 • Oprette et dialogforum mellem kommunalbestyrelsen, skolebestyrelser, forvaltning og skole.
 • Skabe en skole, hvor forældre og skole sammen tager et ansvar for eleven.
 • At Skoleledelsen er tæt på samarbejdet omkring den enkelte klasse.
 • Øge samarbejdet mellem skolerne og fritidstilbuddene.

Vores vision: Elever, der kan begå sig internationalt med udgangspunkt i den grønlandske kultur

Grønland er en ø med sin helt egen særprægede kultur — men Grønland er også en del af verden. Folkeskolen skal ruste eleverne til at være borgere, der kan begå sig fagligt og sprogligt i en globaliseret verden.

Evnen til at forstå anderledes synspunkter, andre kulturer og udøve kritik samt, at besidde gode sprogkundskaber, er alt sammen en del af den faglighed — og dannelse — som en elev skal tilegne sig, for at samarbejde og klare sig i et internationalt miljø.

Men det er vigtigt, at vores elever også har et solidt udgangspunkt i den grønlandske kultur og rustes til at være borgere, der kan udvikle vores samfund i samhørighed med de værdier, traditioner og historier, det er bygget på.

Vi vil altså på samme tid uddanne og danne eleverne til at have de bedst mulige forudsætninger begå sig internationalt. Men med et solidt udgangspunkt i det grønlandske samfund og vores fælles kulturelle arv.

Derfor vil vi:

 • Bruge faget ”lokale valg” til at åbne skolen op for samarbejde med lokalsamfundet.
 • Lære eleverne om vores fælles og lokalsamfundets kulturelle arv, gennem brug af naturen.
 • Indføre engelsk fra 1. trinnet.
 • Indføre tablets i skolerne og samarbejde med skoler og elever i an- dre lande ved brug af IT.

Vores vision: En folkeskole der ruster alle elever til uddannelse og beskæftigelse

Vi vil en folkeskole, hvor alle elever får boglige, praktiske og personlige kompetencer, så de kan realisere deres drømme og potentialer. Vi vil derfor skabe et undervisningsmiljø, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og giver eleven lyst til at lære.

Vi kan og skal give alle vores elever de faglige kvalifikationer, der skal til for at søge yderligere uddannelse. Eleverne har forskellige forudsætninger og talenter, men ved at tilpasse undervisningen til den enkelte elev, skal folkeskolen give alle elever de faglige kvalifikationer til at gennemføre en ungdomsud- dannelse. Vi skal derfor vægte boglige fag, men også fag med fokus på hånd- værk, bevægelse og kreativitet.

Det er afgørende, at eleverne efter endt skolegang, har udviklet en forståelse af deres muligheder. Skolerne skal derfor, i tæt samarbejde med det omgivende samfund, gøre eleverne bevidste om, hvilke muligheder de har for at omsætte deres evner og interesser til uddannelse og beskæftigelse.

Derfor vil vi:

 • Tage hånd om den enkelte elev ved at differentiere undervisningen og tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.
 • Starte uddannelsesvejledningen i 4. klasse og styrke samarbejde med det lokale erhvervsliv.
 • At der hvert år er flere elever, der søger uddannelse efter folkeskolen.

Vores vision: Et godt arbejdsmiljø — et fælles ansvar

Skolen skal være en arbejdsplads, hvor både medarbejdere og elever trives. Det er vigtigt at eleverne møder lærere, ledere og teknisk/administrativt personale, der er glade for at gå på arbejde.

I kommunen skal vi derfor bidrage til, at alle er klædt på til at skabe et godt arbejdsmiljø. Ledere og relevante medarbejdere på skolerne skal kunne få sparring og vejledning ved kommunen. Samtidig skal vi gennem kurser og videreuddannelse bidrage til, at de har de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet for at styrke arbejdsmiljøet.

De fysiske rammer har stor betydning for både elever og læreres trivsel. Vil vi derfor også arbejde hen mod, at hver skole har bygninger og et indeklima, der bidrager til og understøt- ter et godt arbejdsmiljø.

Derfor vil vi:

 • At skolerne udarbejder mål og værdier for arbejdsmiljøet og for deres arbejde med eleverne.
 • Have fokus på udvikling og opkvalificering af ledere og lærer.
 • Skabe et godt, psykisk arbejdsmiljø, med en åben og dialogorienteret tilgang.

Vores vision: En hverdag hvor alle elever føler sig trygge, værdsatte og ligeværdige

Eleverne i Kommuneqarfik Sermersooqs folkeskoler skal opleve, at skolen er et sted, hvor de er trygge. Alle elever skal føle sig værdsatte og ligeværdige uanset baggrund og forudsætninger. Folkeskolen skal rumme elever med forskellige forudsætninger og skabe en hverdag for dem, hvor de trives, er glade for at gå i skole og derfor får et trygt og udviklende undervisningsmiljø.

Igennem folkeskolen skal eleverne lære at indgå i forpligtende fælles- skaber og lære at møde andre med samme ligeværdighed og anerkendelse, som den de selv bliver mødt med i folkeskolen.

For at skabe en tryg hverdag er det vigtig, at overgangene i folkeskolen foregår så glidende som muligt — både mellem klassetrinene, men også mellem skole og institutioner. Lærere og pædagoger skal kunne dele deres viden om den enkelte elev, og de skal kunne anvende hinandens ressourcer til at skabe en tryg hverdag, hvor ele- ven får de bedst mulige forudsætnin- ger for at udvikles og trives.

Derfor vil vi:

 • Tage hånd om den enkelte elev og have fokus på hver enkeltes sociale udvikling og trivsel.
 • At alle elever oplever gode overgange gennem deres forløb i folkeskolen fra før skolen til efter skolen.
 • Sætte fokus på mental sundhed og robusthed og forebygge mobning i samarbejde med forældrene.
 • At alle elever har ret til en ven og hjælpe alle med at udvikle venskaber.

Skolepolitikken kan downloades her.