Samarbejdsaftale med GIF

Baggrund

Kommuneqarfik Sermersooq (KS) og Grønlands Idrætsforbund (GIF) har et ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre et sundt, aktivt og godt liv for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette kræver en koordineret tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor alle aktører arbejder i en fælles retning.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at støtte aktivt op om Grønlands Idrætsforbunds vision og strategi om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030. Det kræver en fokuseret indsats på tværs af organisationer, foreninger, offentlige og private virksomheder.

Grønlands Idrætsforbund og Kommuneqarfik Sermersooq tror på, at idræt og bevægelse kan være med til at skabe gode forudsætninger for et godt liv for alle borgere, hvor leg, bevægelse, glæde, fællesskab og oplevelser i naturen er centrale elementer.

I Kommuneqarfik Sermersooq har koalitionspartierne indgået et samarbejde om at støtte GIF’s vision og strategi om, at Grønland skal være verdens mest aktive land inden 2030. Derfor skal GIF’s strategi indtænkes i både dagtilbud, folkeskolen, klubber og fritidsliv – flere aktive sikrer sundere borgere og sundere familier. GIF’s strategi ønskes igangsat i et samarbejde mellem KS og GIF – gerne i form af pilotprojekter med udvalgte skoler og daginstitutioner til en start, således de indhentede erfaringer kan drages videre til øvrige skoler, daginstitutioner og samarbejdsmuligheder.

FORMÅL

Samarbejdsaftalen har følgende formål:

1) at sikre, at flere borgere er fysisk aktive og at særligt flere børn og unge deltager i aktive fællesskaber – uanset social baggrund, handicap, køn og bosted.

2} at bidrage til, at Kommuneqarfik Sermersooq kendetegnes ved et sundt og aktivt fritidsliv, der er tilpasset de lokale forhold for borgerne.

3) at sikre fysisk aktivitet og trivsel som en naturlig del af børn og unges hverdag i daginstitutioner, skoler, AKO og klubber i Kommuneqarfik Sermersooq.

FOKUSOMRADER

Samarbejdet er gældende i perioden 2024 – 2027 med mulighed for forlængelse. Samarbejdet tager udgangspunkt i tre udvalgte fokusområder:

  • Børn, Unge og Bevægelse
  • Et sundt og aktivt foreningsliv
  • Bevægelsesfremmende faciliteter

For hvert fokusområde er der beskrevet en række mulige indsatser, men der er samtidig opmærksomhed på, at justeringer, lokale tilpasninger og opståede muligheder eller barrierer kan ændre forudsætningerne.

Samarbejdsaftalen skal derfor ses som et dynamisk dokument, der bygger på en fælles ambition om at skabe de bedst mulige forudsætninger for fysisk aktivitet og fællesskaber for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Ved at skabe sunde vaner tidligt i livet, banes vejen for et sundt voksenliv. Fysisk aktivitet er afgørende for børns læring, sundhed og trivsel, og derfor er det første fokusområde også børn, unge og bevægelse.

Med dette fokusområde ønsker vi at arbejde for en mere fysisk aktiv hverdag for vores skole- og daginstitutionsbørn, og for de unge i klubberne uanset social baggrund og forudsætninger. Ved at skabe muligheder for bevægelse i nærmiljøerne omkring børn og unge, kan vi være med til at sikre, at fysisk aktivitet bliver en helt naturlig del af deres liv allerede fra vuggestuen.

De voksne omkring barnet og den unge skal inddrages for at sikre muligheden for bevægelse i deres hverdag. I Forvaltning for Børn og Skole har vi direkte adgang til personale i daginstitutioner, skoler, klubber og fritidstilbud. GIF har adgang til børn og unges fritidsliv via foreningslivet, hvorfor dette samarbejde er aktuelt i forhold til fokusområdet.

Aktive daginstitutioner

I 2022 indledte GIF og KS et samarbejde om at skabe mere fysisk aktivitet i daginstitutionerne. Der blev udviklet en aktivitetskasse med fem temaer tilpasset aldersgruppen. Aktivitetskasserne skal på en let tilgængelig måde skabe bevægelse og fysisk aktivitet, hvor både børn og personale deltager sammen. Projektet er udrullet i hele kommunen, og alle dagtilbud for 0-6-årige børn har fået udleveret en aktivitetskasse.

GIF og KS vil løbende følge op på brugen af aktivitetskasserne i samarbejde med dagtilbudslederne, de pædagogiske konsulenter og sundheds- og forebyggelseskonsulenterne. KS er ansvarlig for implementering, evaluering og indhentning af forbedringsønsker af aktivitetskasser. GIF er ansvarlig for bestilling og optimering af kasserne.

Bevægelse i folkeskolen

Samarbejdet mellem GIF og KS skal sikre implementering af de nye læringsmål for Idræt og Udeliv, herunder mulighed for kompetenceudvikling af idrætslærerne.

Der arbejdes på at inddrage foreningerne i idrætsundervisningen, hvor idrætsforeninger kan undervise skolelærerne i specifikke idrætsgrene. Idrætsforeningerne kan ligeledes understøtte

opstarten af undervisningen af eleverne og dermed være med til at sikre et godt forløb. Indsatsen skal skabe et varieret tilbud i undervisningen og ydermere bygge bro for børn og unge til idrætsforeningerne, hvilket gør det nemmere for dem at starte op i en ny klub. Projektet skal være med til at sikre børn og unge et sundt fritidsliv og samtidig øge antallet af medlemmer i foreningerne i kommunen.

I regi af partnerskaber under lnuuneritta III vil vi afsøge muligheder for at deltage og bidrage i et nationalt projekt, som har fokus på at styrke mulighederne for fysisk aktivitet hos børn og unge – herunder også i skoletiden. Partnere i et sådant projekt kan fx være Paarisa, Center for Folkesundhed i Grønland, llisimatusarfik, HBSC Greenland (Health Behaviour in School-aged Children) og IDAN

{Idrættens Analyseinstitut). Nævnte parter er tidligere gået sammen med GIF og KS under netværket Active Healthy Kids ift. at undersøge, afdække og sætte fokus på fysisk aktivitet blandt børn og unge i Grønland. Med udgangspunkt i disse resultater ønsker vi at se på et lokalt projekt i kommunen, der kan være med til at øge bevægelsesniveauet i skoletiden, herunder både i idrætstimerne, frikvartererne samt ved bevægelse i undervisningen.

Med et sundt og stærkt foreningsliv i KS får borgerne mulighed for at blive en del af et meningsfuldt fællesskab med plads til alle, uanset forudsætninger. Foreningslivet tilbyder ikke kun fysisk aktivitet og sport, men danner rammen om et fællesskab, hvor børn og unges identitet og sociale relationer udvikles. Medlemmerne lærer at være en del af et fællesskab, som kræver sammenhold, hjælp, støtte og respekt for hinanden. Værdier som kan bruges gennem hele livet, og som derfor også har betydning for borgernes hverdag. Foreningslivet har en stor betydning for civilsamfundet og vi skal derfor arbejde for at styrke det.

Hver dag spiller frivillige en nøglerolle i de mange foreninger og i vores civilsamfund generelt. De frivillige er med til at skabe aktivitet og bevægelse direkte på gulvet i foreningerne. De bringer glæde, gode oplevelser og meningsfulde fællesskaber til medlemmerne. Den organiserede idræt kan ikke opretholdes uden de frivillige kræfter.

KS og GIF vil sammen arbejde for at styrke foreningslivet – herunder det frivillige arbejde, ved blandt andet at udvikle og tilbyde it-værktøjer, så det bliver nemmere at være frivillig i Kommuneqarfik Sermersooq.

Ataatsimoorluta Aalasa

KS ønsker at støtte op om udrulningen af GIF’s initiativ Ataatsimoorluta Aalasa – Det gode børneliv i idrætten – som er en national indsats baseret på børns rettigheder, der har til formål at sikre et trygt og inkluderende idrætsliv for alle børn og unge. KS støtter initiativet ved at have en eller flere relevante kontaktpersoner og ansvarlige for udrulning i kommunen.

Herunder arbejdes der blandt andet med NGO’en GAME Greenland og deres playmakeruddannelse samt tilhørende program. GAME Greenland er en uafhængig NGO med fokus på gadeidræt. Organisationen arbejder med at styrke udsatte børn og unges muligheder og selvopfattelse. Playmakeruddannelsen er et nationalt projekt, der har til formål at uddanne frivillige unge mellem 15-24 år til at være rollemodeller og afvikle gadeidræt for børn og unge i udsatte områder.

Under Ataatsimoorluta Aalasa fokuseres der ligeledes på børn og unge med handicap. Herunder hvordan de bedst muligt inddrages i foreningslivet. Arbejdet består i at undersøge behov og herunder mulighed for oprettelse af flere tilbud.

Ydermere sættes der fokus på piger i foreningslivet. Data viser, at piger ikke er lige så aktive som drenge i idrætsforeningerne. Piger bør føle sig hjemme i idrætsforeninger i lige så høj grad som drenge. Derfor vil vi afdække de ikke foreningsaktive pigers ønsker til idræt, og evt. inddrage nye aktiviteter i foreningsregi, og tilrettelægge træningen på nye måder, der sikrer, at der er tilbud for alle.

Sammissassat

GIF og KS har sammen fokus på at implementere sammisassat.gl som et “en-dørs-princip” for alle foreningsoplysninger, aktiviteter, medlemsregistreringer og foreningsadministrative opgaver.

Sammissassat er en it-platform, der giver borgeren en oversigt over alle foreninger i Grønland, hvilken kommune de er placeret i, og hvilke aktiviteter de tilbyder. Her har borgerne mulighed for direkte at booke relevante og aktuelle tilbud i lokalområdet. Målet med platformen er at skabe et mere synligt og tilgængeligt overblik over fritidsaktiviteter for at fremme et sundt og rigt fritidsliv for alle.

Sammissassat skal være foreningernes foretrukne platform i forhold til at oprette faste aktiviteter og tilmelding til events. Den skal fungere som et værktøj, der skal lette foreningernes arbejde ved at samle flere administrative opgaver et sted. Såvel KS som GIF understøtter udviklingen af platformen i en fælles indsats.

Forenings- og frivillighedsudvikling

Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund har indgået et samarbejde om en forenings- og frivillighedsundersøgelse, der skal kortlægge foreningernes nuværende situation, ressourcer, behov og ønsker. Ydermere ser den på de frivilliges arbejde og motivation. Resultaterne fra denne tages med i det fælles arbejde for at styrke foreningslivet i Kommuneqarfik Sermersooq.

På baggrund af blandt andet forenings- og frivillighedsundersøgelsen tilbydes kompetenceudvikling for foreningerne i for eksempel:

•       Kommunikation

•       Det gode foreningsliv

•       Forstør og forstærk fællesskabet

GIF og KS samarbejder om en fælles plan for kompetenceudvikling.

Foreningstilskud

KS har sine egne tilskudsregler og GIF har flere tilskudsmuligheder. KS og GIF skal sammen sikre gennemsigtighed i forhold til at undgå dobbeltbetaling til foreningerne. Det skal ikke være muligt at modtage støtte fra både kommunen og GIF til det samme formål for foreningerne.

FamiIieaktiviteter

Jævnfør samarbejdsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2022-2025, skal kommunen “være et godt sted for familier”. GIF og KS ønsker i den forbindelse at skabe mulighed for, at alle familier, uanset social baggrund, har mulighed for at bevæge sig i fællesskab. De voksne omkring barnet fungerer dagligt som rollemodeller og har en stor indflydelse på barnets deltagelse i foreningslivet og bevægelse i hverdagen. Herunder skal indtænkes også nytilflyttede familier samt børn, der starter på elevhjem. Disse skal bydes velkommen og oplyses om foreningslivets muligheder.

Gode og tidssvarende idrætsfaciliteter er en forudsætning for øget fysisk aktivitet. Sammen med flere partnere ønsker vi at udvikle idrætsfaciliteter, der svarer til borgerens behov og ønsker. Samtidig ønsker vi at sætte fokus på uderummets potentialer for bevægelse og fysisk aktivitet og arbejde med udendørs rekreative idrætsfaciliteter i hele kommunen.

I Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale for 2022-2025 er et af fokusområderne, at KS skal være et godt sted for familier, der ønskes herunder flere og bedre rammer for at skabe sunde familier i kommunen. I takt med, at der er en stigende tilstrømning af borgere til Nuuk, er der opstået kapacitetsudfordringer i byens idrætshaller. Der ønskes flere og bedre rammer for at skabe sunde familier i kommunen. Derudover opleves der et stort behov for renovering og fornyelse af bevægelsesfremmende faciliteter over hele kommunen. Koalitionsparterne prioriterer således faciliteter, der kan skabe rammerne for, at kommunen er et godt sted for familier at være.

Strategi for faciliteter, der fremmer bevægelse

Flere idrætsfaciliteter og legeområder fremstår i dag slidte og ikke tidssvarende. Det omkringliggende samfund og bevægelsesmønster har udviklet sig med tiden, der er derfor i dag andre facilitetsbehov end der var tidligere. Der er behov for at tilpasse idrætsfaciliteterne og legeområderne til de nuværende behov. Sammen vil GIF og KS arbejde for at sikre, at faciliteterne er tidssvarende. Herunder at sikre optimal udnyttelse og aktivitet i kommunens idrætshaller, hvor der blandt andet vil være fokus på drift, personale og den fysiske indretning.

Derudover ønsker parterne at undersøge mulighederne for at give borgerne bedre forhold for aktiv transport. Herunder se på behovet og borgernes ønsker samt en fremtidssikret løsning for en kommune i vækst.

GIF og KS vil sammen udarbejde en strategi for idrætsfaciliteterne, der forholder sig til drift, udvikling, modernisering og anvendelse. Idrætsfacilitetsstrategien skal vedtages politisk og være et styringsredskab for drift og udvikling af idrætsfaciliteterne i kommunen fremadrettet.

Arealer til selvorganiseret aktivitet

Kommuneqarfik Sermersooq har de seneste år arbejdet for at skabe rekreative områder i kommunen, og ønsker at fortsætte med dette arbejde. Der vil derfor i samarbejde med GIF arbejdes for at skabe flere arealer til selvorganiseret idræt og aktivitet.

Sammen med gadeidrætsorganisationen GAME vil vi blandt andet undersøge muligheden for at etablere et GAME Street Mekka i Nuuk og GAME Street Hubs i de øvrige bosteder, der kan imødekomme en stigende efterspørgsel på gadeidræt og selvorganiserede aktiviteter i byrummet, og sikre, at disse kan dyrkes året rundt. GAME Street Mekka og Hubs er henholdsvis indendørs og udendørs arealer, som etableres til gadeidræt og selvorganiserede aktiviteter i byrummet.

De unge skal inddrages i etableringen af de nye faciliteter for at skabe medejerskab for områderne. Derudover ønsker KS og GIF at skabe områder, hvor børn og unge, som normalt ikke kommer i foreningerne, føler sig velkommen og mødt i deres behov for aktivitet.

Samarbejdsaftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund godkendes i kommunalbestyrelsen med henvisning til den politiske samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2022-2025.

Der nedsættes en overordnet styregruppe for samarbejdsaftalen med repræsentanter fra ledelsen i Forvaltning for Børn og Skole (MA) og Grønlands Idrætsforbund (GIF). Styregruppen har det overordnede ansvar for fremdrift af indsatserne i samarbejdsaftalen og skal løbende orienteres herom.

Administrativ styregruppe består af:

•     Direktør for Forvaltning for Børn og Skole

•     Generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund

Styregruppen refererer til Udvalg for Børn og Skole hhv. bestyrelsen i GIF, som løbende orienteres.

Projektleder og projektgruppe

Forvaltning for Børn og Skole (MA) udpeger en overordnet projektleder, der har ansvar for implementering af samarbejdsaftalen i samarbejde med projektgruppe og projektkoordinatorer i henholdsvis MA og GIF.

Projektgruppe

Der etableres en projektgruppe med repræsentanter fra MA og GIF. Projektgruppen består af:

  • Fagchef for Fritid, Forvaltning for Børn og Skole
  • Udviklingschef, Forvaltning for Børn og Skole
  • Projektleder
  • Repræsentant fra GIF

Projektkoordinatorer

Dertil udpeges en projektkoordinator til hvert fokusområde i aftalen, hvor henholdsvis Kommuneqarfik Sermersooq og GIF bidrager med personaleressourcer.

  • Børn og unge i Bevægelse: Kommuneqarfik Sermersooq udpeger projektkoordinator
  • Et sundt og aktivt foreningsliv: Kommuneqarfik Sermersooq udpeger projektkoordinator
  • Aktivitetsfremmende faciliteter: Grønlands Idrætsforbund udpeger projektkoordinator

Under hvert fokusområde nedsættes der ad hoc arbejdsgrupper afhængigt af den pågældende indsats. Arbejdsgrupperne består af relevante repræsentanter fra MA og GIF og andre samarbejdspartnere, som kan inviteres ad hoc f.eks. Paarisa.

ØKONOMI

Såfremt indsatser i samarbejdsaftalen ikke kan realiseres inden for eksisterende budget i GIF og KS, skal der søges om fondsmidler eller yderligere bevilling i forbindelse med den årlige budgetproces i hhv. Kommuneqarfik Sermersooq og GIF. Eventuel yderligere bevilling fra KS bliver besluttet i Kommunalbestyrelsen. GIF og KS forpligter sig i fællesskab på at arbejde for at sikre økonomisk finansiering af de forskellige projekter under samarbejdsaftalen.

KOMMUNIKATION

Samarbejdsaftalen offentliggøres og formidles i både lokale og nationale medier. Samarbejdsaftalen får et særskilt fokus på GIF.gl. Derudover aftales løbende kommunikation og omtale af aftalen partnerne imellem, og der udarbejdes en fælles kommunikationsplan herunder budget for hele aftaleforløbet.

PERSPEKTIVER

Samarbejdsaftalen sikrer fundamentet for en samlet indsats med henblik på at fremme fysisk aktivitet, fysisk og mental sundhed og det gode liv for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq. Samarbejdet åbner op for større strategiske indsatser, der involverer et tættere samarbejde mellem civilsamfund og kommune, og yderligere samarbejde med selvstyre, fonde, organisationer og erhvervsliv.