Søg rejselegatet

Med rejselegatet kan du som borger i kommunen få realiseret deres rejseønsker i eller uden for Grønland. Din ansøgning om støtte til rejse kan helt eller delvist omfatte resten af husstanden.

Du kan kun søge om bevilling til en rejse i 2024.

Planlagte rejser før marts 2024 kan ikke støttes, da Bestyrelsen for rejselegatet først afholder deres møde i midten af marts, hvor der træffes beslutning om tildeling af støtte.

DU KAN IKKE FÅ STØTTE:

 • Til Studierejser, grupperejser og lignende
 • Hvis du eller din ægtefælles/samlever i forvejen har ret til en feriefrirejse
 • Hvis du har mulighed for støtte fra andre fonde
 • Hvis du som handicappede har mulighed for besøgsrejse
 • Hvis du som uddannelsessøgende har mulighed for frirejse

FØLGENDE KRITERIER DANNER GRUNDLAG FOR TILDELINGEN:

 • At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer
 • At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed
 • At rejsen giver indsigt i en anden kultur
 • Andre særlige omstændigheder

Ukorrekt og mangelfuldt skema vil ikke komme i betragtning

Du kan få et ansøgningsskema i Kommuneqarfik Sermersooqs borgerforvaltninger i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit — eller her: Ansøgningsskema  & Vejledning

Du afleverer dit ansøgningsskema i et af kommunens borgerservicecentrene eller sender pr. e-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl

Vi skal have modtaget din ansøgning senest fredag 15. marts 2024       

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til sagsbehandler Birthe Lennert, tlf. 367028


Fundats for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat

§ 1. Legatets formål er at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland.

§ 2.  Rejselegatet kan søges af borgere med bopæl i Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 3.  Støtte til rejsemål kan omfatte ansøgerens husstand helt eller delvist.

§ 4.  Ansøgere skal oplyse følgende:

 1.  rejsemålet
 2. hvilke personer ansøgningen omfatter, og disse personers tilknytningsforhold til ansøgeren
 3. specificeret opgørelse af de udgifter, der påregnes at påløbe ved rejsen
 4. tidspunktet for ud— og hjemrejse
 5. hvorvidt ansøgeren tidligere har modtaget støtte fra legatet
 6. ansøgerens seneste rejseaktiviteter i forbindelse med ferie el. lign.

§ 5. Tilsagn om støtte betragtes som personligt og kan ikke overdrages, pantsættes eller være genstand for retsforfølgning.

§ 6.  Ved tildeling af legatportioner tages særligt hensyn til:

 1. Ansøgers virke i og for kommunen, når dette virke giver anledning til rejseaktivitet
 2. Formålet med rejsen, herunder om rejsen kan
  1. skabe eller bibeholde samhørighed mellem familiemedlemmer
  2. give indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed, eller
  3. give indsigt i en anden kultur
 3. Sådanne særlige omstændigheder, som ikke kan henføres under ordlyden af nr. 1 og 2, og som ikke angår ansøgers økonomiske forhold.

§ 7. Rejselegatet forvaltes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegning til bestyrelsen har virkning for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter. Der udpeges en stedfortræder for alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger sin formand blandt sin midte.

§ 8. Legatets midler kan søges en gang årligt.